Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства, страница 11

Історично різні країни і народи розвивалися, як відомо, нерівномір¬но. Тим більшого значення має врахування неповторності та унікаль¬ності цивілізацій (древньогрецької, римської, азіатської, інків та ін.) для гуманістичного спрямування сучасної цивілізації. Адже і сьогодні різні країни, навіть континенти продовжують знаходитися на неодна¬кових ступенях зрілості соціально-економічного прогресу. Поєднання особливого і загального в економічному зростанні допомагає розвитку людства у всесвітньому масштабі.

    Цивілізаційна теорія базується на змісті і ролі глобальних технологічних революцій як загального критерію якісного перетворення суспільного виробництва і життя. Технологічні революції, щоразу суттєво удосконалюючи взаємодію людини з природою, спричинили ряд етапів цивілізації.

        Аграрна цивілізація завдячує широкому застосуванню у сіль¬ському господарстві перших знарядь праці, виготовлених із каміння (тривала 8- 10 тис. років до середини XVIII ст.). Перша технологічна революція отримала тому назву неолітична (від гр. litos — камінь). Вона забезпечила перехід від варварства до цивілізації. Основним джерелом багатства стала оброблювана земля.

        Індустріальна цивілізація почалась з промислової революції другої половини XVIII — першої третини XIX ст. і продовжується для більшості країн світу по даний час. Найбільш розвинені держави з другої половини XX ст. вступили у постіндустріальну цивілізацію. Характеристики цих етапів цивілізації близькі до теорії стадій еконо¬мічного зростання, або й співпадають з ними.

 Інформаційна ера

        Головна особливість сучасного етапу науково-технічної революції — зрощування нових індустріальних технологій з мікроелектронікою і комп'ютерною технікою. Постіндустріальна економіка стає все більше інформативною, базується на електронній автоматиці та інформатиці. Тому новітній період економічного зростання ще іменують інформаційною ерою.

       Інформатизація суспільства й електронізація виробництва раціоналізує економіку, здійснює корінний переворот у продуктивних силах, в умовах праці і побуту, в способі життя. Використання персонального комп'ютера сьогодні невіддільно для кожного працівника нового типу, де і ким би він не трудився: на підприємстві, дома, чи на державній службі — скрізь це веде до підвищення технологічної культури та економії витрат робочого часу. Інформація поступово перетворюється в основний виробничий ре¬сурс постіндустріального суспільства, а економіка стає інформаційною.

       Інформаційна економіка — тип сучасної економіки, у якій відбувається поширення інформаційної технології у сфери матеріального і нематеріального виробництва, перетворення інформації в один з найважливіших факторів соціально-економічного прогресу суспільства й особи. В такій економіці майбутнього переважатиме виробництво і споживання не матеріальних благ, а інформаційних цінностей. Тому не випадково, що вже на початку XXI ст. інформація стає пріори¬тетним об'єктом конкуренції на всіх рівнях.

        Нова хвиля всебічних глибоких змін, пов'язаних з інформатикою, на думку лауреата Нобелівської премії В. Леонтьєва, лише розпочинається. До цього слід уважно прислухатися студентам, оскільки інформатизація охоплює уже нині фактично всі сторони економічного життя, стала необхідним планетарним процесом, є загальноцивіліза-ційним надбанням людства.

Аналіз періодизації економічного зростання суспільства не вичерпується, звичайно, розглянутими підходами. Але в кінцевому підсумку вчені різних шкіл і течій стверджують, що головною формою майбутнього багатства суспільства стане подальший розвиток людської особистості. Немає особливих розбіжностей і щодо внутрішніх об'єктивних сил соціально-економічного прогресу.

3.6.   Рушійні сили соціально-економічного розвитку

Соціально-економічний прогрес

Реальні досягнення у процесі економічного зростання служать матеріальною першоосновою суспільного прогресу. Основними складовими елементами його є економічний і соціальний розвиток країни. Слід враховувати й інші сторони прогресу — політико-правові, національно-культурні, духовні тощо. Загалом такий рух означає поступальність, еволюцію суспільства до більш досконалих форм.