Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 9

Тема 4. Психологічні засади діяльності та здібностей людини:

5. Задатки і здібності. Обдарованість та талант.

Учені не мають єдиної точки зору в поглядах щодо розвитку здібностей. Даючи відповідь на це питання, розкрийте роль біологічного та соціального в цьому процесі (див.: М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – К.: Вища школа, 2000.– С. 420-422).

Проаналізуйте співвідношення задатків і здібностей (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 222-223).

Розкриваючи поняття „обдарованість”, схарактеризуйте наступні категорії: „обдарованість з прискореним розумовим розвитком”, „обдарованість з ранньою розумовою спеціалізацією” та „обдарованість з ознаками непересічних здібностей” (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 224-225; М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – К.: Вища школа, 2000.– С.427).

Назвіть структурні компоненти розумової обдарованості (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 225).

Дайте визначення та розкрийте загальні закономірності розвитку таланту (див.: М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – К.: Вища школа, 2000.– С.429). Доведіть на прикладах, що талановиті люди мають кілька високорозвинутих здібностей (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 225-226).

6. Особливості формування навичок

          Розкриваючи це питання, поясніть, у чому суть вправляння (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 64-65).

Спиніться на характеристиці структурних змін у формуванні навички (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 65).

Схарактеризуйте загальну особливість вироблення навички (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 65-66).

Тема 5. Психічні процеси, їх функції та розвиток

7. Структура вольової дії

Вольовій дії властива складна психологічна структура. У процесі відповіді схарактеризуйте етапи розвитку вольової дії: вибір мети; прийняття рішення і формування наміру; виконання (вивчається за: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 189-190; Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р.-н.-Д.: Феникс, 1997. – С. 249-251).

8. Воля та її функції

Витоки волі можна вбачати у довільних діях. Довільна дія стає вольовою тоді, коли вона отримує таку спонуку від довільно побудованого процесу мотивації. Вольова регуляція є найвищим рівнем освоєння людиною власної психіки.

Дайте характеристику вольової регуляції (див.: М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – К.: Вища школа, 2000.– С. 382-386).

Тема 6. Темперамент та характер

9. Роль темпераменту в навчанні та трудовій діяльності

Даючи відповідь на питання, слід розкрити чотири шляхи пристосування темпераменту до вимог діяльності (див.: Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р.-н.-Д.: Феникс, 1997. – С. 281-282).

          Спиніться на характеристиці взаємозв’язку темпераменту та способів поведінки і спілкування; зв’язку продуктивності праці з особливостями темпераменту (див.: Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р.-н.-Д.: Феникс, 1997. – С. 282).

Тема 7. Основи психології спілкування