Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 7

Питання для самостійного вивчення

1. Роль темпераменту в навчанні та трудовій діяльності.

Література

1. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2001.– С.397-452.

2. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 2001.– С. 373-424.

3. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

4. Психологія / За ред. Г.С.Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.

5. Степанов О.М., Фібула М.М. Основи психології і педагогіки. – К.: Академвидав, 2005. – С. 194-231.

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р.-н.-Д.: Феникс, 1997. – С. 171-261.

Тема 7. Основи психології спілкування

1. Поняття про спілкування в психології. Сторони спілкування.

2. Функції, форми і засоби спілкування. Вербальне та невербальне спілкування.

3. Бар'єри спілкування.

4. Особистість у суспільстві й колективі. Особистісні та соціальні ролі.

5. Феномен лідерства в психології.

Питання для самостійного вивчення

1. Види соціальних груп. Типи групової поведінки особистості.

2. Міжособистісні стосунки в групі та шляхи їхньої оптимізації.

Література

1. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995. – С. 512-601.

2. Психология: учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. — СПб: Питер, 2000.—С. 349 -381.

3. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. – К.: Академвидав, 2005. – С. 71-79.

4. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 453-463.

Тема 8.Розвиток особистості. “Я-концепція”. Психологічний захист

1. Психічний розвиток людини та його фактори.

2. Періодизації психічного розвитку.

3. Періодизації онтогенезу людини. Гетерохронність і сензитивні періоди розвитку.

4. “Я-концепція” як соціально-психологічний феномен.

5. Поняття соціальної адаптації індивіда. Психологічний захист.

Питання для самостійного вивчення

1. Періодизації когнітивного розвитку людини Ж. Піаже, А. Валлона, З. Фрейда, Е. Ериксона, Д.Б. Ельконіна.

2. Проблема планування і вибору життєвого шляху.

Література

1. Немов Р. С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1. – С. 461-496.

2. Психология: учебник для технических вузов/ Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 285 – 309.

3. Психологія/ За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 2003. – С. 134-181.

4. Степанов О.М, Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки. — К.: Академвидав, 2003. — С. 92-97

5. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов . – Ростов-н-Д.: Фенікс, 2001. – С. 228-245.

6. Цимбалюк І. М. Психологія. –  К. : ВД Професіонал, 2004. – С. 32-43.

Тема 9. Емоційні стани людини та їх корекція

1. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Вираження емоцій та почуттів.

2. Форми переживання емоцій і почуттів.

3. Емоційний стан та його характеристики. Види емоційних станів і засоби їхньої регуляції.

4. Вимоги до людини з точки зору безпечного й ефективного виконання процедур трудового процесу.

Питання для самостійного вивчення

1. Методи корекції психічного та психофізичного стану людини.

2. Теорії емоцій.

3. Позитивні та негативні емоційні стани. Емоції й діяльність.

Література

1. Психология: учебник для технических вузов/ Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 128 – 138.

2. Психологія/ За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 2003. – С. 342-361.

3. Степанов О.М, Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки. — К.: Академвидав, 2003. — С. 172-181.

4. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов . – Ростов-н-Д.: Фенікс, 2001. – С. 233-247.

5. Цимбалюк І. М. Психологія. –  К.: Професіонал, 2004. – С. 60-69.

3.3. Самостійна робота

Перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення

Тема 1. Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

1. Етапи, напрями у психології