Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 10

10. Види соціальних груп. Типи групової поведінки особистості

          Класифікація груп за рівнем розвитку базується на основі міжособистісних стосунків, котрі виникають у спільній діяльності.

          Дайте характеристику видів груп за рівнем розвитку: дифузної, асоціації, про соціальної асоціації, корпорації (вивчається за: Степанов О. М., Фібула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 98-99).

11. Міжособистісні стосунки в групі та шляхи їхньої оптимізації

Міжособистісні стосунки – це сукупність взаємодій між особами, які є представниками певної групи.

          Керівник має знати структуру міжособистісних стосунків, для того щоб знайти індивідуальний підхід до кожного члена групи.

          Спиніться на характеристиці методів психологічного дослідження міжособистісних стосунків (див.: Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Р.-н.-Д.: Феникс, 2001. – С. 279-283).

Тема 8.Розвиток особистості. “Я-концепція”. Психологічний захист

12. Періодизації когнітивного розвитку людини Ж. Піаже, А. Валлона, З.Фрейда, Е. Ериксона, Д.Б. Ельконіна

          Назвіть стадії розвитку інтелекту за Ж. Піаже (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.292).

          Дайте характеристику стадій дитинства за А. Валлоном, а саме: імпульсивної; емоційної; сенсомоторної; проективної; персоналістичної; навчальної, статевого дозрівання (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.292-293).

          За З. Фрейдом, розвиток особистості відповідає психосексуальному розвитку людини. Розкрийте сутність стадій особистісного розвитку за Фрейдом (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.297-298).

          Е. Ериксон описав вісім криз у розвитку его-ідентичності людини. Розкрийте періодизацію життя людини за Ериксоном. Зокрема, дайте характеристику стадій психосоціального розвитку людини: орально-сенсорної; м’язово-анальної; локомоторно-генітальної; латентної; кризи підліткового віку; ранньої зрілості; середньої зрілості; пізньої зрілості (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.299-301).

          В основу періодизації психічного розвитку Д. Б. Ельконін поклав провідний вид діяльності. Схарактеризуйте вікові періоди періодизації психічного розвитку за Д. Б. Ельконіним (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.302-303).

13. Проблема планування і вибору життєвого шляху

          У процесі відповіді схарактеризуйте поняття „життєвий шлях”, „стратегія життя”, „життєва ціль”, „життєва перспектива”, „психологічна перспектива”, „особистісна перспектива”, життєві задачі”, простір і час життя”, „ініціатива”, „відповідальність”, „стиль життя”, „життєвий план”, „сценарій життя” (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.305-307).

Тема 9. Емоційні стани людини та їх корекція

14. Методи корекції психічного та психофізичного стану людини

          Психічні та психофізіологічні стани людей  в екстремальних ситуаціях різноманітні.

          Поясніть, що собою являє психогенна анестезія, мобілізація психофізіологічних резервів та фізичних сил, посттравматичний синдром (див.: Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Р.- н.-Д: Феникс, 2001. – С. 327-328).

          Схарактеризуйте загальні методи зниження небезпеки, небажаних наслідків, зумовлених психологічними факторами ризику (див.: Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Р.-н.-Д.: Феникс, 2001. – С.328).