Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 13

а) трудовою:

б) навчальною:

в) предметною;

г) провідною?

5. Вид пам’яті, оснований на встановленні в матеріалі, який запам’ятовується, смислових зв’язків, називається пам’яттю:

а) механічною;

б) логічною;

в) емоційною;

г) аудіальною?

6. Акуратність, щедрість – це:

а) якості, які характеризують ставлення людини до речей;

б) якості, які проявляються по відношенню до інших;

в) система ставлень людини до самої себе;

г) якості, які проявляються в діяльності?

7. Тип темпераменту, що вирізняється рухливістю, схильністю до частої зміни вражень, товариськістю, характерний для:

а) холерика;

б) сангвініка;

в) флегматика;

г) меланхоліка?

8. Здібності, які певною мірою виявляються у спеціальних видах діяльності, називаються:

а) спеціальними;

б) загальними;

в) змішаними?

9. Група, що виникла на основі спільності інтересів, є:

а) неофіційною;

б) умовною;

в) формальною?

10. Розвиток організму людини називається:

а) онтогенезом;

б) філогенезом;

в) соціогенезом;

г) антропогенезом?

3.6 Залікові питання з курсу „Психологія”

№ п/п

П и т а н н я

Номер за списком та сторінки

В. Дру-жинін

Л. Сто-

ля-

ренко

О. Сте-

па-

нов, М. Фі-цула

1

2

3

4

1

Психологія як наука про психічне відображення дійсності, її об’єкт, предмет, основні завдання.

22-27

11-18

2

Зародження і розвиток психології від стародавніх часів до кінця ХІХ ст.

6-7

3

Ідеалістичні та матеріалістичні концепції у психології.

28-56

11-17

4

Сучасна психологія та її місце в системі природничих, гуманітарних, технічних наук.

36-44

28-30

5

Напрямки сучасної психологічної науки в світі: диференціальна психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз та ін.

114-154

6

Методи психологічних досліджень: організаційні, емпіричні, обробки даних, інтерпретаційні.

22-27

41-49

7

Характеристика психічних явищ і процесів.

89-93

8

Поняття особистості в психології. Суспільно-історичний характер особистості.

82-84

9

Психологічна структура особистості.

154-160

10

Темперамент, як характеристика індивіда з боку його динамічних особливостей: поняття, структура й основні класифікації типів темпераменту.

158-164

11

Психологічне визначення характеру. Психологічні, педагогічні та соціальні фактори формування характеру.

174-193

206-216

12

Здібності людини і проблеми їх цілеспрямованого розвитку.

216-230

13

Поняття мотивації в психології.

138-139

14

Наукові підходи у вивченні мотивації. Теорії мотивації.

140-149

15

Фактори психічного розвитку людини.

285-288

                                  Продовження таблиці 3.6. Залікові питання з курсу „Психологія”