Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 6

4. Спрямованість особистості та її складові: потреби, мотиви, переконання, інтереси, ідеали, світогляд.

Питання для самостійного вивчення

1. Різноманіття теорій особистості у психології.

2. Характеристика гуманістичних, психоаналітичних, когнітивних теорій особистості.

Література

1. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2001.– С.202-206.

2. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 2001.– С335-373.

3. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

4. Психологія / За ред. Г.С.Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.

5. Психология: учебник для технических вузов // Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.261-309.

6. Психологія // За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.:Либідь,2000. – С. 100-122

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р.-н.-Д.: Феникс, 1997. – С. 166-171; 261-262.

Тема 4. Психологічні засади діяльності та здібностей людини

1.Сутність діяльності. Психологічна структура діяльності.

2. Основні види діяльності.

3. Знання, навички і вміння як основа для розвитку здібностей.

4. Види та структура здібностей.

Питання для самостійного вивчення

1. Задатки і здібності. Обдарованість та талант.

2. Особливості формування навичок.

Література

1. Белоус В. В. Темперамент и деятельность: учеб. пособие. — Пятигорск, 1990.– C. – 102-112.

2. Леонтьев А. Н. Деятельность: сознание: личность. — М.: Политиздат, 1977.– С. 73-123.

3. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка. – К.: Екс. об., 2003. – 126-167.

4. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995. – С. 145-165.

5. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.– С. 93-117.

6. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.– С. 422-433.

7. Психология: учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. — СПб: Питер, 2000.—С. 116 -128.

8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.–С.64-93.

9. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології та педагогіки. – К.: Академвидав, 2005. – С. 58-79; 216-231.

10.Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 245-251.

Тема 5. Психічні процеси, їх функції та розвиток

1. Чуттєві форми пізнання дійсності:

а) увага;

б) відчуття;

в) сприймання.

2. Раціональні форми освоєння дійсності:

а) пам'ять;

б) мислення;

в) уява.

3. Мислення як основна функція психіки, розвиток мислення.

4. Мовлення і його зв’язок з мисленням.

5. Воля як психологічний феномен, характеристика вольових процесів.

Питання для самостійного вивчення

1. Структура вольової дії.

2. Воля та її функції.

Література

1. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка. – К.: Екс. об., 2003. – 126-167.

2. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995. – С. 165-298; 424-461.

3. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.– С. 93-117.

4. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.– С. 422-433.

5. Психология: учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. — СПб: Питер, 2000.—С. 128 -138; 155-237.

6. Рубинштейн С Л. Основы общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.– С. 64-93.

7. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології та педагогіки. – К.: Академвидав, 2005. – С. 109- 194.

8. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 61-126.

Тема 6. Темперамент та характер

1. Темперамент як характеристика індивіда з погляду його динамічних особливостей: інтенсивності, швидкості, темпу, ритму, психічних процесів і станів.

2. Поняття, структура й основні класифікації типів темпераменту.

3. Психологічне визначення характеру. Психологічні, педагогічні та соціальні фактори формування характеру.

4. Поняття акцентуації характеру. Типи акцентуацій.