Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 14

16

“Я-концепція” як соціально-психологічний феномен.

92-96

17

Поняття соціальної адаптації індивіда.

122-127

18

Класифікація і специфіка способів психологічного захисту.

122-123

19

Поняття психічної діяльності. Структура та основні види діяльності людини.

58-70

20

Психічні процеси, їх сутність та характеристика.

25-57

21

Поняття про спілкування в психології.

70-72

22

Функції, форми і засоби спілкування.

72-81

23

Вербальне і невербальне спілкування.

74-77

24

Особистість у суспільстві й колективі. Види соціальних груп.

97-100

25

Типи групової поведінки особистості.

360-373

252-262

26

Феномен лідерства в психології.

283-293

104-108

27

Бар’єри в спілкуванні.

247-251

28

Комунікативні вміння і шляхи їх удосконалення.

29

Сутність і зміст спрямованості особистості.

89-92

30

Місце і роль спілкування в роботі керівника.

293-309

3.7 Навчально-методичні матеріали та наукова література

до вивчення курсу

1. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. – Л., 1979.

2. Лосс В.Г. Промышленная психология. – К., 1974.

3. Психология и этика делового общения: учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. – М., 1997.

4. Психология. учебник для экономических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб: Питер, 2000.

5. Психологія: підручник / За ред Ю.Л. Трофімова. – К., 2000.

6. Психология. учебник для технических вузов. / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб, 2000.

7. Петровский А.В. Введение в психологию. – М., 1995.

8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. – К., 2000.

9. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур. – М., 2000.

10. Тодорова І.С. Основи психології та педагогіки. – Полтава, 2002.

11. Семиченко В.А. Психологія: Темперамент. – Київ – Полтава, 2001.

12. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1997.

13. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки. навч. посібник.– К.: Академвидав, 2005.

14. Серьожникова Р.К., Пархоменко Н.Д., Яковицька Л.С. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К., 2003.

15. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія і педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. – К.: Міленіум, 2005.

16. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: підручник. – К.: Либідь, 2002.


Зміст

1. Структура дисципліни………………………………………………….3

1.1.Структура дисципліни (групи СТ)………………………………………3

1.2. Структура дисципліни (групи СВ)………………………………………3

1.3. Структура дисципліни (групи СЕ)……………………………………...4

2. Мета та завдання дисципліни, її місце

в навчальному процесі………………………………………………......5

2.1. Мета викладання дисципліни……………………………………………5

2.2. Завдання вивчення дисципліни…………………………………………5

2.3. Перелік дисциплін………………………………………………………..7

3. Зміст дисципліни…………………………………………………………7

3.1. Тематика лекцій…………………………………………………………..7

3.2 Практичні (семінарські) заняття………………………………………..10

3.3. Самостійна робота. Перелік питань, що виносяться

на самостійне вивчення……………………………………………………..16

3.4 Перелік теоретичних питань відкритого тестування,

що виносяться на модульну контрольну роботу…………………………..22

3.5. Приклади тестових завдань (закрите тестування)…………………...23

3.6 Залікові питання з курсу „Психологія”………………………………...25

3.7 Навчально-методичні матеріали та наукова

література до вивчення курсу………………………………………………26