Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 4

Поняття про спілкування в психології. Функції, форми і засоби спілкування. Вербальне й невербальне спілкування. Використання вербальних та невербальних засобів спілкування фахівцями інженерних спеціальностей. Особистість в суспільстві й колективі. Види соціальних груп. Типи групової поведінки особистості. Феномен лідерства в психології.

Міжособистісні стосунки в групі та шляхи їхньої оптимізації. Психологічна сумісність і конфлікти у міжособистісних стосунках.

ТЕМА 8. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. Я-КОНЦЕПЦІЯ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ

Фактори психічного розвитку людини. Біологічні й середовищні фактори розвитку особистості. Стадіальність і безперервність психічного розвитку. Періодизації онтогенезу людини. Гетерохронність та сензитивні періоди розвитку. Періодизації когнітивного розвитку людини Ж. Піаже, А. Валлона, З. Фрейда, Е. Ериксона, Д.Б. Ельконіна. Проблема планування і вибору життєвого шляху. Розвиток самоповаги у студентів інженерних спеціальностей.

“Я-концепція” як соціально-психологічний феномен. Історія та сутність поняття “Я-концепції” У. Джемса. Основні положення феноменологічного підходу до “Я-концепції”. Розвиток поняття в роботах Р. Бернса.

Поняття соціальної адаптації індивіда. Теорія соціальної адаптації М. І. Бобнєвої. Захисні механізми як система адаптивних реакцій особистості. Класифікація і специфіка способів психологічного захисту. Види емоцій та почуттів і їх місце в діяльності особистості. Воля як психологічний феномен, характеристика вольових процесів.

ТЕМА 9. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ СТАНИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів.

Емоційний стан та його характеристики. Види емоційних станів і засоби їхньої регуляції. Воля як психологічний феномен, характеристика вольових процесів. Вплив волі на навчальну діяльність студентів інженерних спеціальностей.

Вимоги до людини з точки зору безпечного та ефективного виконання процедур трудового процесу. Методи корекції психічного й психофізичного стану людини.

Для глибшого засвоєння матеріалу, поданого викладачем під час лекції, чи самостійному опрацюванні окремих проблем лекційного курсу студент має можливість використовувати конспект лекцій з психології для студентів інженерного профілю:

Психологія: Конспект лекцій для студентів інженерних спеціальностей Полтавського національного технічного університету іменіЮрія Кондратюка /Укл. Н. М. Атаманчук. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 108 с.

3.2 Практичні (семінарські) заняття

Теми практичних (семінарських) занять для груп СТ

Модуль

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього за модулем

1

Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

2

24

Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

2

Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості

2

Психологічні засади діяльності та здібностей людини

2

Психічні процеси, їх функції та розвиток

4

Темперамент і характер

4

Основи психології спілкування

4

Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист

2

Емоційні стани людини та їх корекція

2

Усього

24

24

Теми практичних (семінарських) занять для груп СВ