Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 11

15. Теорії емоцій

Емоція є інформатором психіки про стан організму людини. Вчені висувають низку теорій емоцій. Спиніться на характеристиці наступних теорій: активаційних; таламічній; конфліктній (див.: Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 174-175).

16. Позитивні та негативні емоційні стани. Емоції й діяльність

          Залежно від особистісних та темпераментних особливостей людей, а також від ситуації, у якій вони знаходяться, одна і та ж причина може викликати у них різні емоції.

Дайте характеристику позитивних (радість, здивування) та негативних (гнів, горе, страх) емоцій (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.129; Степанов О. М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 182-183).

          Емоції відіграють важливу роль (відображаючо-оцінну, керувальнну, захисну, мобілізуючу, компенсаторну, сигнальну, дезорганізуючу) у поведінці та діяльності людини. Дайте характеристику перерахованих ролей емоцій (див.: Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПБ. – Питер. – 1999. – С.130-132).

Загальні методичні поради до самостійної роботи студентів

Важливим завдання вищої школи України у підготовці студентів на сучасному етапі є формування у них цілісної системи знань про закономірності психічного розвитку людини. Майбутній спеціаліст повинен уміти практично використовувати психологію для розв’язання будь-яких виробничих проблем. Знаючи себе та інших, особистість прагнутиме до вдосконалення власних можливостей, поліпшення своїх взаємин із навколишнім світом. Успіх у професійній діяльності будь-якого спеціаліста значною мірою залежить від наявності у нього системи психологічних знань і вміння повсякденно застосувати їх у своїй життєдіяльності.

Вивчення психології займає чільне місце в підготовці майбутніх спеціалістів інженерного спрямування. Курс „Психологія” орієнтує студента в психології людини, озброює його досягненнями психологічної науки, формує ставлення до людини як до найвищої цінності.

У вивченні курсу „Психологія” студентами інженерних спеціальностей важливу роль відіграє самостійна робота. Самостійна робота в умовах активного впровадження у вищих навчальних закладах нових технологій навчання є засобом формування самостійності особистості студента. Самостійна робота як засіб організації навчального та наукового пізнання студента виступає як навчальне завдання, як форма прояву певного способу діяльності з виконання відповідного навчального завдання. Спосіб діяльності приводить студента до здобуття нового, раніше невідомого йому знання, а також до поглиблення і впорядкування вже наявних знань. У результаті цього здійснюється розумовий розвиток студента й удосконалення його професійної підготовки.

Самостійна робота студентів у ПолтНТУ виступає як специфічний засіб організації й управління самостійною діяльністю студентів інженерних спеціальностей у навчальному процесі та передбачає ознайомлення з теоретичним матеріалом у підручниках, підготовку до практичних занять, виконання письмових модульних контрольних і тестових завдань.

Підготовка до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття студенту насамперед необхідно ознайомитись з темою та питаннями, винесеними на обговорення. До кожної теми семінарського заняття подається список рекомендованої літератури, що допоможе студентам у підготовці до заняття.

Дібравши необхідну літературу, студент приступає до її опрацювання. Слід уважно прочитати та вивчити інформацію за темою практичного (семінарського) заняття з підручника, навчального посібника.

Підготовка до написання модульної контрольної роботи