Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 5

Модуль

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього за модулем

1

Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

1

14

Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

1

Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості

2

Психологічні засади діяльності та здібностей людини

2

Психічні процеси, їх функції та розвиток

4

Темперамент і характер

2

Основи психології спілкування

2

Розвиток особистості. „Я-концепція” Психологічний захист

2

Усього

14

14

Теми практичних (семінарських) занять для груп СЕ

Модуль

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

Кіль-ть годин

Усього за модулем

1

Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан. Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

2

8

Психічні процеси, їх функції та розвиток

2

Темперамент і характер

2

Основи психології спілкування

2

Усього

8

8

Тема 1.Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

1.Предмет психології. Загальні завдання психологічної науки.

2. Виникнення і розвиток психології як науки.

3. Методи психології та специфіка їхнього застосування.

Питання для самостійного вивчення

1. Етапи, напрями у психології.

Література

1. Введение в психологию: учебное пособие/ Под ред. А.В.Петровського. – М: Академия, 1995. – Ч.1.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Вища школа, 2000.– С. 37-61; 76-83.

3. Общая психология: Курс лекций / Сост. Е.И Рогов – М.: ВЛАДОС, 1998 – С.3-80.

4. Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб: Питер, 2000. – С.12-57.

5. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Р.-н.-Д.:Феникс, 2001. – С. 6-35.

6. Тодорова І.С. Основи психології та педагогіки. – Полтава, 2002. – С. 6-9; 18-35.

Тема 2.Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

1. Місце психології в системі наук. Зв'язок з іншими науками.

2. Основні галузі сучасної психології:

а) загальна психологія, її завдання та особливості;

б) прикладна психологія та різноманіття її галузей;

в) специфіка та завдання практичної психології;

г) ненаукове психологічне знання, його зв’язок з науковою психологією.

3. Інженерна психологія як прикладна галузь наукового психологічного знання, її предмет, методи, завдання.

4. Основні підходи до інженерного проектування.

Питання для самостійного вивчення

1. Методологія інженерно-психологічного проектування.

Література

1. Введение в психологию: учебное пособие/ Под ред. А.В.Петровського. – М: Академия, 1995. – Ч.1

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – К.: Вища школа, 2000.– С.65-69; 76-83.

3. Психология: учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб: Питер, 2000. – С388-415; 440-465.

4. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Р.- н.- Д.: Феникс, 2001. – С. 381-389.

5. Тодорова І.С. Основи психології та педагогіки. – Полтава, 2002. – С. 5-16.

Тема 3. Проблема особистості у психології.  Спрямованість як провідна підструктура особистості

1. Поняття особистості в психології.

2. Психологічна структура особистості. Концепція динамічної функціональної особистості К.К. Платонова.

3. Проблема біологічного і соціального в особистості.