Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 6

Сутність і умови застосування порівняльного підходу до визначення ринкової вартості нерухомості. Методи, які засновані на цьому підході. Труднощі використання методу порівняння продажів.

Нормативна і ринкова вартість земельної ділянки. Методики визначення ринкової вартості, їх переваги і недоліки.

Методики оцінки вартості будинків і споруд: порівняльної одиниці; поелементного розрахунку (розбивки на компоненти); індексним способом оцінки.

Питання до самостійного вивчення

1 Сутність і методики виміру фізичного,  функціонального і  зовнішнього або економічного зношування.

2 Сутність і умови застосування методів визначення норми дисконтування (побудови (підсумовування); порівняння альтернативних інвестицій; виділення; моніторингу).

3  Необхідність, сутність і методи нормативного оцінювання землі.

Література

Закони: 2 - 7

Основна: 4, 6 – 9, 22 – 24, 30, 32 - 34

Додаткова: 16, 20, 23, 25 – 28, 31 – 35, 37 – 41, 45

Питання до самоконтролю

1 Назвіть відмінності оцінного зношування від бухгалтерського.

2 Охарактеризуйте сутність методів оцінки накопиченого зношування (економічного віку, модифікованого методу економічного віку, методу розбивки).

3 Назвіть методи розрахунку загального коефіцієнта капіталізації, які використовуються залежно від обсягу наявної достовірної ринкової інформації.

4 Які методи визначення норми дисконтування ви знаєте?

5 Назвіть групи розрахункових моделей капіталізації.

6 Чим обумовлена достовірність результатів, які отримують за допомогою порівняльного підходу?

7 Якими методами здійснюється оцінка ринкової вартості ділянок землі?

8 Якіодиниці порівняння використовують при здійснення аналізу продаж землі наступні?

9 Коли використовується метод розбивки земельної діяльнки?

10 Охарактеризуйте сутність методу залишку для землі і умови його застосування.

11 Які методи використовуються для оцінки ринкової вартості будівель і споруд?

12 Охарактиризуйте сутність методу порівняльної одиниці і умови його застосування для оцінки будівель і споруд.

Змістовий модуль7Визначення вартості машин і обладнання

Оцінка машин і устаткування: мета, зміст і основні підходи оцінки. Відмінності між методиками оцінки машин й устаткування і методиками оцінки нерухомості.

Розрахунок вартості машин і устаткування на основі методів витратного підходу. Показники споживчих властивостей машин і устаткування. Рівні подібності машин і устаткування. Сутність методів оцінки: методу розрахунку за ціною однорідного об'єкта; методу поелементних витрат; індексного методу.

Порівняльний підхід до оцінки вартості машин і устаткування. Сутність методу прямого порівняння, методу ринкових порівнянь або аналогів, проблеми при використанні цих методів.

Доходний підхід в оцінці машин і устаткування. Методи виділення частини доходу від функціонування виробничо-майнового комплексу, яку можна віднести до машинного парку цієї системи. Умови застосування методу капіталізації доходу.

Питання до самостійного вивчення

1 Особливості оцінки машин і обладнання на залізничному транспорті, зокрема на лінійних підприємтвах

2 Проблеми застосування витратного і доходного підходів для оцінки машин і обладнання

3 Вибір методики для оцінки машин і обладнання в залежності від цілей оцінки

4 Проблеми оцінки унікального обладнання, вибір методик

Література

Закони: 2 – 5, 8

Основна: 4, 7, 8, 23 – 26, 31 – 34

Додаткова: 15, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 39 - 41

Питання до самоконтролю

1 Які ви знаєте цілі оцінки машин і устаткування?

2 Чим відрізняються методики оцінки машин й устаткування від методик оцінки нерухомості?

3 Назвіть можливі об'єкти оцінки машин і обладнання

4 Охарактеризуйте сутність витратного підходу у застосуванні його до оцінки машин і обладнання, назвіть принципи, на яких базується витратний підхід

5 Розкрийте сутність вартості відновлення та заміщення оцінюваних машин й устаткування