Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 2

- оцінювати трудовий потенціал підприємства;

- оцінювати ринкову вартість бізнесу.

Основний зміст навчальної дисципліни розкривається у 11 темах, з яких 1 винесена на самостійне вивчення. У І модулі (змістовні модулі 1 - 5) розкривається сутність основних понять курсу, процесу формування і оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, теоретичне обґрунтування  оцінки величини потенціалу підприємства. В ІІ модулі (змістовні модулі 6 – 11) детально розглядаються особливості оцінки окремих складових потенціалу підприємства, в тому числі оцінка трудового потенціалу підприємства, вартості бізнесу та прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

Зміст практичних занять:

·  сутнісна характеристика потенціалу підприємства;

·  формування потенціалу підприємства;

·  конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

·  теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства;

·  методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства;

·  оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд;

·  визначення вартості машин і обладнання;

·  нематеріальні активи та методи їх оцінювання;

·  трудовий потенціал підприємства та його оцінювання;

·   оцінка ринкової вартості бізнесу;

·   прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

До самостійної роботи входить вивчення деяких теоретичних питань, виконання домашніх завдань та написання реферату на задану тему. У розрахункових завданнях передбачається застосування ПЕОМ.

Ця дисципліна базується на вивченні економіки підприємства, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу, проектного аналізу, економіки праці і соціально-трудових відносин, стратегії підприємств, планування діяльності підприємств, внутрішнього економічного механізму, інвестування.

Вивчення дисципліни забезпечує виконання комплексної контрольної роботи, вивчення дисциплін „Управління потенціалом підприємства”, „Економічна діагностика”, а також дипломне проектування.

Форми контролю: написання і захист реферату протягом семестру, перевірка конспектів, оцінка відповідей на практичних заняттях, виконання практичних завдань, проміжні атестації.

Підсумковий контроль – іспит.

Максимальна кількість балів за модуль

Максимальна кількість балів за модуль

Поточне тестування

Відвідування лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Сума балів за

модуль

Модуль 1

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

10

30

20

100

8

8

8

8

8

Модуль 2

ЗМ6

ЗМ7

ЗМ8

ЗМ9

ЗМ10

ЗМ11

10

30

20

100

7

7

7

7

7

5

Методичне забезпечення

Робоча програма; конспект лекцій в 2-х частинах (знаходиться у друці); методичні вказівки до контрольної роботи для заочників (знаходяться у друці).

Структура залікового кредиту курсу

Тема

Години занять

Самос-тійна та індиві-дуальна робота

Усього годин

Лекції

Прак-тичні

Модуль І.

1  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

2

2

6

10

2. Формування потенціалу підприємства

2

2

6

10

2  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

2

2

6

10

4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

2

2

6

10

5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

2

2

6

10

Всього по модулю 1

10

10

30

50

Модуль ІІ.

6 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

2

2

6

10

7. Визначення вартості машин і обладнання

2

2

6

10

8. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

2

2

6

10

9.Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

-

-

8

8

10  Оцінка ринкової вартості бізнесу

2

2

6

10

11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

-

-

10

10

Всього по модулю 2

8

8

42

58

Усього

18

18

72

108