Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 4

7 З яких елементів складається загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства?

8 Яку структуру має економічний потенціал підприємства?

9 Охарактеризуйте взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємства

10 Чи може потенціал підприємства набути оптимальної структури без впливу керуючої системи?

11 Чи може структура потенціалу підприємства бути оптимальною тривалий час без коректуючих впливів?

12 Які існують шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства?

Змістовий модуль3.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Поняття конкурентоспроможності підприємства, її рівні. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Чотири основні рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Етапи оцінки конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства. Система індикаторів (критеріїв) –ключові показники конкурентоспроможності. етоди оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства – індикаторні та матричні.

Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Поняття і мета стратегічного аналізу конкурентоспроможності.   STEP-аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; GAP-аналіз; вивчення профілю об’єкта; модель GE/McKinsey;  система 111-555.

Питання до самостійного вивчення

1  Різні підходи, існуючі в літературі, до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства

2  Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства і його конкурентного статусу

3  Метод аналізу LOTS;  PIMS-аналіз

Література

Закони: 1, 11

Основна: 2, 4, 7, 8, 17, 20, 21

Додаткова: 3, 13

Питання до самоконтролю

1 Розкрийте зміст поняння конкурентоспроможності підприємства

2 Які рівні конкурентоспроможності виділяють?

3 Назвіть етапи оцінки конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства

4 Як формується система індикаторів – показниів конкурентоспроможності піфдприємства? Які індикатори входять до неї?

5 Розкрийте сутність матричних методів оцінки конкурентоспроможності. Які методи відносяться до матричних?

6 Розкрийте сутність індикаторних методів оцінки конкурентоспроможності. Які методи відносяться до індикаторних?

7 Які ви знаєте прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства?

8 Визначте сутність поняття і мету оцінки конкурентоспроможності.

9 Охарактеризуйте зміст STEP- і SWOT-аналізу

11  Охарактеризуйте зміст SPACE- і GAP –аналізу

12  Охарактеризуйте зміст вивчення профілю об’єкта і STEP-аналізу

13  Охарактеризуйте зміст моделі GE/McKinsey і системи 111-555

Змістовий модуль4Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Особливості потенціалу підприємства як об'єкту оцінки. Властивості підприємства як товару. Специфічні особливості підприємства.

Поняття вартості. Історія оцінної діяльності в Україні. Функції Української спілки оцінників (УСО). Актуальність оцінки майна в теперішній час в Україні.

Законодавча база оцінної діяльності в Україні. Основні положення Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Міжнародні стандати оцінки. Обов”язкові та не обов'язкові випадки оцінки майна.

Принципи оцінки майна, засновані на уявах потенційного власника, обумовлені дією ринкового середовища; ті, що випливають із процесу експлуатації нерухомості та принцип найкращого і найбільш ефективного використання.

Питання до самостійного вивчення

1  Порядок підготовки оцінників в Україні

2  Існуючі в Україні організації з оцінної діяльності (крім Української спілки оцінників)

3  Основні положення Національного стандарту №1 з оцінної діяльності

Література

Закони: 2 - 4

Основна: 22 – 24, 34

Додаткова: 14, 22, 31, 42, 46, 47

Питання до самоконтролю

1 Які особливості має потенціал підприємства як об'єкт оцінки?

2 Назвіть властивості підприємства як товару

3 Перерахуйте специфічні особливості підприємства