Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 10

12. Сутність стратегічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

13. Різні випадки необхідності оцінки ринкової вартості бізнесу, методи оцінки, які використовуються в кожному випадку., переваги і недоліки (навести приклади застосування).

14. Переваги і недоліки витратного підходу до оцінки потенціалу підприємства; методи, які базуються на цьому підході.

15. Переваги і недоліки доходного підходу до оцінки потенціалу підприємства, методи, які базуються на цьому підході.

16. Переваги і недоліки порівняльного підходу до оцінки потенціалу підприємства, методи, які базуються на цьому підході.

17. Законодавство України в галузі оцінки вартості потенціалу підприємств, машин, обладнання, земельних ділянок тощо.

18. Принципи визначення вартості земельної ділянки та нерухомості.

19. Метод капіталізації земельної ренти як один з методів оцінки вартості земельних ділянок, переваги і недоліки його застосування. Методи визначення ренти.

20. Метод залишку для землі як один з методів оцінки вартості земельних ділянок, його сутність, переваги, недоліки.

21.  Сутність, переваги і недоліки застосування методу порівняльної одиниці (для оцінки об’єктів нерухомості).

22. Різні ситуації, в яких виникає необхідність оцінки машин та обладнання. Методи, які застосовуються в конкретних випадках.

23. Законодавство про інтелектуальну власність в Україні: основні положення про сутність терміну „інтелектуальна власність”, її види, особливості захисту.

24. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства (навести приклади), необхідність їхньої оцінки.

25. Законодавство України в галузі оцінки вартості нематеріальних активів підприємства.

26. Методики визначення вартості науково-технічної інформації.

27. Методики визначення вартості комп’ютерних програм.

28. Особливості оцінки об’єктів нерухомості в Росії, відмінності порівняно з українськими.

29. Дискусійні питанні оцінки трудового потенціалу підприємства.

30. Методики оцінки індивідуального трудового потенціалу окремих робітників, їх переваги та недоліки.

10.  Рекомендована література

I Законодавча база

1.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). //Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Атіка, 2004 р.

2.  Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року № 2658-III

3.  Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440.

4.  Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна”, затверджений  Постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1442.

5.  „Методика оцінки вартості майна”, затверджена Постановою Кабінету міністрів України №1891 від 10 грудня 2003 р. //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. - №2. – С.22 – 44.

6.  Постанова Кабінету міністрів України №1531 від 11 жовтня 2002 року „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”.

7.  Закон України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року №1378.

8.  Спільний наказ ФДМУ та Міністерства юстиції України №142/5/2092 (№1074/8395) “Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів” від 14.11.2003 р.

9.  Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999 р. № 784-ХIV із змінами та доповненнями.

10.  Про затвердження методики вартості майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003. №1891 //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. - №2. – С.22 – 44.

11.  Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року (зі змін. і доп.) //Збірник законів України про працю
Упоряд. Н.Б. Болотіна. - К.: Знання, 2006. - 349 с.

II Основна література