Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 5

4 Сформулюйте поняття вартості

5 Коротко охарактеризуйте історію оцінної діяльності в Україні

6 Коли і для якої мети була організована Українська спілка оцінників? Які функції вона виконує?

7 Якими основними законодавчими актами регулюється оцінна діяльність в Україні?

8 Сформулюйте основні положення Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

9 Охарактеризуйте міжнародні стандати оцінки

10 Назвіть обов”язкові та не обов'язкові випадки оцінки майна

11 Перерахуйте принципи оцінки майна

Змістовий модуль5.  Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Види вартості, їх сутність. Класифікація видів вартості за ступенем ринковості, за цілями оцінки, за характером аналогів, за принципами бухгалтерського обліку, залежно від перспектив розвитку підприємства.

Процес оцінки нерухомості. Масова та індивідуальна оцінка. Етапи індивідуальної оцінки.

Доходний (прибутковий) підхід до оцінки: його сутність, переваги, недоліки, сфера застосування.

Витратний підхід до оцінки: його сутність, переваги, недоліки, сфера застосування.

Порівняльний підхід до оцінки: його сутність, переваги, недоліки, сфера застосування.

Формування остаточного висновку про вартість оцінюваного об’єкта: різні методи.

Питання до самостійного вивчення

1  Види вартості, які використовуються у різних випадках оцінки майна і підприємства в цілому (застава, переоцінка тощо)

2  Види вартості і підходи, які можна використати для оцінки діючого підприємства

3  Проблема узгодження результатів оцінки за різними підходами і формування остаточної вартості об’єкта оцінки

Література

Закони: 2 – 4, 9

Основна: 22 – 24, 29, 30, 32 - 34

Додаткова: 17, 21, 25, 32, 39, 40, 43 - 45

Питання до самоконтролю

1 Назвіть види вартості за ступенем ринковості та за цілями оцінки, охарактеризуйте їх сутність.

2 Назвіть види вартості за характером аналогів та за за принципами бухгалтерського обліку, охарактеризуйте їх сутність.

3 Назвіть види вартості залежно від перспектив розвитку підприємства, охарактеризуйте їх сутність.

4 Чим відрізняється індивідуальна оцінка від масової?

5 Перерахуйте етапи індивідуальної оцінки

6 Охарактеризуйте сутність доходного (прибуткового) підходу до оцінки,  сферу його застосування

7 Назвіть  переваги і  недоліки доходного (прибуткового) підходу

8 Охарактеризуйте сутність витратного підходу до оцінки,  сферу його застосування

9 Назвіть  переваги і  недоліки витратного підходу

10 Охарактеризуйте сутність порівняльного підходу до оцінки,  сферу його застосування

11 Назвіть  переваги і  недоліки порівняльного підходу

12 Як сформувати остаточний висновок про вартість оцінюваного об’єкта?

МОДУЛЬ 2. Оцінка потенціалу підприємства та його складових

  Перелік всіх тем модуля 2

Змістовий модуль 6.  Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Змістовий модуль 7.  Визначення вартості машин і обладнання

Змістовий модуль 8.  Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

Змістовий модуль 9.  Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Змістовий модуль 10.  Оцінка ринкової вартості бізнесу

Змістовий модуль 11.  Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль6Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Поняття нерухомого майна, об’єкта  нерухомості. Підходи до оцінки вартості нерухомості.

Сутність вартості нерухомості з позиції витратного, доходного і порівняльного підходів.

Умови, обмеження, етапи застосування витратного підходу до визначення ринкової вартості нерухомості. Методи, які відносяться до цього підходу. Види зношування і методи його визначення.

Умови застосування і методи доходного підходу до визначення ринкової вартості нерухомості. Обмеження методу прямої капіталізації. Сутність методу  непрямої капіталізації (дисконтування).