Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 3

ЗМІСТ КУРСУ

МОДУЛЬ 1. Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Перелік всіх тем модуля 1

Змістовий модуль 1.  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Змістовий модуль 2.  Формування потенціалу підприємства

Змістовий модуль 3.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Змістовий модуль 4.  Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль 5.  Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль 1.  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Історія виникнення, етимологія поняття “потенціал”. Підхід до визначення понять „потенціал”, „потенційний”, „економічний потенціал”. Відмінність потенціалу від резервів.

Поняття “виробничий потенціал підприємства”. Відмінності економічного потенціалу від виробничого потенціалу підприємства. Відмінність виробничого потенціалу від виробничої потужності підприємства.

Характерні риси виробничого потенціалу підприємства. Сутність цілісності, складності, взаємозамінності елементів, упорядкованості взаємозв’язків елементів потенціалу, здатності до сприйняття новітніх досягнень НТП, гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємства.

Питання до самостійного вивчення

1  Сутність, переваги і недоліки ресурсного підходу до визначення економічного потенціалу підприємства.

2  Відмінність економічного потенціалу підприємства від виробничої потужності і виробничих  резервів

3  Сутність цілісності, складності і гнучкості як ознак потенціалу підприємства

Література

Закони: 1

Основна: 1, 3 - 13

Додаткова: 1 - 8

Питання до самоконтролю

1  Що таке потенціал?

2  Що розуміють під терміном «економічний потенціал підприємства»?

3  Які підходи існують до визначення поняття «економічний потенціал підприємства»?

4  Чим обумовлена актуальність поняття «потенціал підприємства»?

5  Які можливості надасть українським підприємствам визначення величини їхнього потенціалу?

6  Як виникло поняття «потенціал»? З якою метою воно використовується в економічній літературі?

7  Чим відрізняється поняття «економічний потенціал підприємства», «Виробничий потенціал підприємства», «виробнича потужність підприємства»?

8  Які ознаки має виробничий потенціал підприємства?

9  Чи залежить актуальність цього поняття від типу економічної системи держави?

10  Охарактеризуйте сутність гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємства

Змістовий модуль 2.  Формування потенціалу підприємства

Потенціал підприємства як економічна система. Поняття системи як засобу для досягнення мети, властивості систем.

Підприємство як складна виробнича система. Дві концепції складності систем. Властивості економічної системи. Сінергетичний ефект. Пряма і опосередкована користь синергії. Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства.

Структура економічного потенціалу підприємства. Об”єктивний та суб’єктивний компоненти потенціалу. Складові економічного потенціалу підприємства.

Взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємства. Межа взаємозамінності.

           Шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства. Cутність і види реструктуризації.

          Питання до самостійного вивчення

1  Підходи до кількісної оцінки синергетичного ефекту в економічних системах

2  Різні підходи до визначення структури економічного і виробничого потенціалу підприємства

3  Етапи процесу реструктуризації підприємства для різних випадків її необхідності

Література

Закони: 1

Основна: 1, 3 – 13, 16, 18, 19

Додаткова: 1 - 11

Питання до самоконтролю

1 Що таке система?

2 Які властивості має система?

3 Для чого створюються людиною штучні системи?

4 Які концепції складності сисем існують?

5 Розкрийте поняття синергетичного ефекту

6 Яку пряму і опосередковану користь має синергія?