Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 9

Питання до самостійного вивчення

1 Вибір підходів і методів оцінки в залежності від цілі оцінки і виду бізнесу

2 Особливості оцінки діючого бізнесу для продажу, для застави і для страхування

3  Необхідність застосування доходного, витратного і порівняльного підходів в процесі оцінки в комплексі, обумовлена діючим українським законодавством

Література

Закони: 2 - 10

Основна: 1, 2, 4 - 11

Додаткова: 22 – 25, 29, 30, 34

Питання до самоконтролю

1 Назвіть основні законодавчі акти з оцінки майна в Україні

2 Хто виконує оцінку майна в Україні?

3 У яких випадках виникає необхідність оцінки об'єктів нерухомості?

4 За допомогою яких методів можна виконати оцінку вартості підприємства як діючого?

5 За допомогою яких методів можна виконати оцінку вартості підприємства в процесі банкрутства – ліквідаційної вартості?

6 Назвіть найбільш характерні особливості концепції оцінки підприємства як діючого

7 Перерахуйте особливості визначення ліквідаційної вартості

8 Який підхід є як найбільш прийнятнним для оцінки підприємства як діючого?

9 Як оцінити вартість підприємства з метою інвестування?

10  Як оцінити вартість підприємства з метою реструктуризації?

11 Назвіть методи, які використовуються для оцінки підприємства з метою інвестування та з метою реструктуризації

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

2.  Формування потенціалу підприємства

3.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

4.  Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

5.  Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

6.  Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

7.  Визначення вартості машин і обладнання

8.  Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

9.  Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

10.  Оцінка ринкової вартості бізнесу

11.  Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1 Самостійна робота з літературою – 5 год.

2 Вивчення періодичної літератури – 5 год.

3 Написання реферату – 22 год.

4 Робота з конспектом лекцій – 10 год.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

-  лекції, у тому числі з постановкою і розв’язанням проблемних питань;

-  проведення дискусій на практичних заняттях;

-  розбір ситуацій на практичних заняттях;

-  самостійна робота по написанню рефератів, підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Усне потокове опитування на практичних заняттях, поточне тестування, публічний захист рефератів (для студентів денної форми навчання) і виконання і захист контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання).

Тематика рефератів з дисципліни

1.  Критична оцінка різних підходів до визначення термінів “економічний потенціал підприємства”, “виробничий потенціал підприємства”.

2.  Еволюція використання поняття „потенціал” в економічних дослідженнях.

3.  Аналіз підходів до визначення структури потенціалу підприємства.

4.  Потенціал підприємства як економічна система, поняття, ознаки, властивості систем.

5.  Аналіз підходів щодо формування потенціалу підприємства.

6.  Аналіз залежності складових елементів потенціалу підприємств від форм господарювання, технологічних, організаційних і галузево-функціональних особливостей діяльності.

7.  Поняття і етапи оптимізації структури потенціалу підприємства.

8.  Аналіз і узагальнення підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства.

9.  Методи оцінки конкурентного статусу підприємства, їх переваги, недоліки, сфери застосування.

10. Сутність методу вивчення профілю об’єкта як одного з методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства  (навести приклад оцінки).

11. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, зокрема SWOT-аналізу, моделі аналізу Мак-Кінсі 7S.