Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 7

6 Перерахуйте методи, які використовуються у рамках витратного підходу, розкрийте їх сутність

7 За допомогою яких показників описуються споживчі властивості машин й устаткування?

8 Охарактеризуйте сутність порівняльного підходу у застосуванні його до оцінки машин і обладнання

9 Перерахуйте рівні подібності машин й устаткування, розкрийте їх сутність

10 Перерахуйте методи, які використовуються у рамках порівняльного підходу, розкрийте їх сутність

11 Що потрібно для використання доходного підходу до оцінки машин і обладнання?

12 За допомогою яких методів реалізується доходний підхід до оцінки машин і обладнання?

13 Як обрати відповідну методику для оцінки машин і обладнання? Від яких факторів залежить цей вибір?

Змістовий модуль 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

Нематеріальні активи: поняття, класифікація, види вартості. Підходи до оцінки нематеріальних активів. Визначення розміру статутного капіталу, утвореного промисловим та іншими видами інтелектуальної власності.

Витратний підхід оцінки нематеріальних активів. Сутність методів вартості створення й метод виграшу в собівартості, метод калькуляції витрат, умови їх застосування.

Використання дохідного підходу для оцінки нематеріальних активів. Методики капіталізації доходу і дисконтування грошових потоків, сутність і умови їх застосування для оцінки нематеріальних активів. Сутність методів надлишкових прибутків, дисконтованих грошових потоків, звільнення від роялті, переваги в прибутках, умови їх застосування.

Порівняльний підхід в оцінці нематеріальних активів. Сутність методу прямого аналізу ринкових продажів, умови його застосування. Інші методи оцінки в рамках порівняльного підходу.

Визначення економічного ефекту від використання нематеріального активу, види результатів від використання активу.

Поняття гудвілу, методики його оцінки. Сутність і умови застосування методу надлишкових прибутків та нормативного методу.

Питання до самостійного вивчення

1 Методики оцінки інтелектуальної власності, діючі в Україні, їх переваги і недоліки

2 Проблеми вибору відповідної методики оцінки для конкретних випадків оцінки

3 Проблеми застосування методів оцінки гудвілу для залізничної галузі

Література

Закони: 2 - 5

Основна: 4, 7, 8, 30, 32, 33, 34

Додаткова: 36

Питання до самоконтролю

1 Перерахуйте і розкрийте сутність груп нематеріальні активів з погляду призначення й правового регулювання

2 Назвіть види вартості, за якими оцінюються нематеріальні активи підприємства, їх сутність

3 Які методи застосовуються при використанні витратного підходу до оцінки нематеріальні активів?

4 Розкрийте сутність методу виграшу в собівартості, умови його застосування

5 Розкрийте сутність методу вартості створення, умови його застосування

6 У яких випадках для оцінки нематеріальні активів застосовуються методики методики капіталізацій доходу і дисконтування грошових потоків?

7 Який  підхід доцільно використовувати при оцінці гудвілу, винаходів і ноу-хау? Перерахуйте методи цього підходу

9 Розкрийте сутність методу надлишкових прибутків, назвіть основні етапи методу

9 Для оцінки яких видів нематеріальних активів використовують метод звільнення від роялті? У чому його сутність?

11 Для оцінки яких видів нематеріальних активів використовують метод переваги в прибутках? У чому його сутність?

12 Для оцінки яких видів нематеріальних активів використовують метод прямого аналізу ринкових продажів? У чому його сутність?

13 Як  визначити економічний ефект від використання нематеріального активу?

14 Назвіть методи оцінки гудвілу, розкрийте їх сутність

Змістовий модуль 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінка

Концепція людських ресурсів. Поняття «цінності людських ресурсів».

Підходи до обліку людських ресурсів. Моделі активів (або «витратні») і моделі корисності: їх сутність і умови застосування.