Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 6

2 Державна система правової охорони інтелектуальної власності

3 Патенти на винаходи і корисні моделі; патенти на промислові зразки

4 Ліцензування

5 Діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності України за 2000-2006 роки

Питання до самостійного вивчення

1 Особливості законодавства з питань інтелектуальної власності в Європейському Союзі

2 Методика науково-технічної експертизи заявки на винахід, діюча в Україні

3 Особливості процедури отримання ліцензії в Європейському Союзі

Література

Закони: 1 - 14

Основна: 3, 6

Додаткова: 2 – 13, 31, 32, 33

Питання до самоконтролю

1 Охарактеризуйте поняття інтелектуальної власності

2 Перерахуйте основні законодавчі акти України в сфері захисту інтелектуальної власності

3 Назвіть склад установ державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні

4 Охарактеризуйте структуру і функції Державного департаменту інтелектуальної власності

5 Охарактеризуйте функції ДП "Український інститут промислової власності"

6 Охарактеризуйте функції Державного  пiдприємства" Українське агентство з авторських та сумiжних прав"(ДП УААСП)

7 Охарактеризуйте функції Державного  підприємства “Інтелзахист”

8 Які функції виконує  Державний інститут інтелектуальної власності?

9 Що таке винахід, корисна модель, промисловий зразок?

10 Охарактеризуйте процедуру отримання патенту на винахід

11 Як і ким виконується експертиза заявки на отримання патенту на винахід?

12 Які права і обв’язки випливають з патенту?

13 Що таке ліцензування, які види ліцензій існують?

14 Наведіть основні показники діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власностіУкраїни за 2000-2007 роки

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.  Інновації у ринковій економіці. Аналіз стану інноваційної діяльності підприємств в економіці України та у Харківському регіоні;

2.  Інноваційний процес на підприємстві. Організація інноваційного процесу на підприємствах промисловості та транспорту;

3.  Державне регулювання інноваційної діяльності. Особливості державного регулювання  інноваційної діяльності в Україні та у провідних економічно розвинутих країнах;

4.  Формування системи фінансового  забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва та залізничного транспорту;

5.  Організаційні форми інноваційної діяльності;

6.  Інноваційні стратегії. Особливості стратегій інноваційної діяльності підприємств різних типів;

7.  Оцінка ефективності та ризику інновацій;

8.  Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності;

9.  Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні та інших країнах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1 Самостійна робота з літературою – 10 год.

2 Вивчення періодичної літератури – 10 год.

3 Розробка рефератів (для студентів денної форми навчання) або виконання контрольної роботи (для заочників) – 22  год.

4 Робота з конспектом лекцій – 10 год.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

-  лекції, у тому числі з постановкою і розв’язанням проблемних питань;

-  проведення дискусій на практичних заняттях;

-  розбір ситуацій на практичних заняттях;

-  самостійна робота по написанню рефератів, підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Усне потокове опитування на практичних заняттях, поточне тестування, виконання і захист контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання).

Рекомендована література

I Законодавча база

1.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). //Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Аттіка, 2004 р.

2.  Закон України „Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. N 40-IV  із змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innopolis.info/legislation/634/637/1533.html

3.  Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року N1977-XII із змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12