Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності"

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

ПРОГРАМА КУРСУ

і завдання до самостійної роботи з дисципліни

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

усіх форм навчання

Харків 2010

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”  26 серпня  2010 р., протокол № 1

          Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Укладачі:

доценти І.Л. Назаренко

         Ю.М. Уткіна

Рецензент:

доцент Т.Г. Сухорукова

Зміст

Загальні положення                                                                                             4

Структура залікового кредиту курсу                                                                 6

МОДУЛЬ 1. Інноваційний процес на підприємстві і державне регулювання                                                                                7

Змістовий модуль 1 Інновації у ринковій економіці                                       7

Змістовий модуль 2 Інноваційний процес на підприємстві                            8

Змістовий модуль 3 Державне регулювання інноваційної діяльності           8

Змістовий модуль 4 Формування системи фінансового  забезпечення  інноваційного розвитку промислового виробництва

та залізничного транспорту                                             9

МОДУЛЬ 2. Інноваційні стратегії та ефективність                                10

Змістовий модуль 5 Організаційні форми інноваційної діяльності            10

Змістовий модуль 6 Інноваційні стратегії                                                      11

Змістовий модуль 7 Оцінка ефективності та ризику інновацій                   12

Змістовий модуль 8 Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності                                                                        13

Змістовий модуль 9 Правове регулювання інноваційної діяльності           14

Теми практичних занять                                                                                  15

Завдання до самостійної роботи                                                                     16                                                     

Методи навчання                                                                                              16                                                   

Методи оцінювання                                                                                          16   

Рекомендована література                                                                               16                                   

Тематика контрольних робіт для заочників                                                   20

Питання до іспиту                                                                                             20

Приклади завдань до іспиту                                                                             23                                                                   

Загальні положення

Мета викладання дисципліни - оволодіння сучасними теоретичними основами і практичними навичками організації та управління інноваційними процесами у промисловості, на транспорті, в економіці в цілому, оцінки їх ефективності.

Завдання дисципліни - навчити  студентів  використовувати  набуті  знання для  розв’язання проблем, пов’язаних  з організацією інноваційної  діяльності  на  підприємстві, оцінювати діяльність підприємства сфері інновацій, оцінювати ефективність та ризик інноваційних проектів.

Основний зміст навчальної дисципліни розкривається  у  2-х модулях, які містять 9 змістових модулів.

Протягом  вивчення  усього  циклу  акцент  робиться  на  інноваціях промислових підприємств, а також розглядаються особливості організації, планування, фінансування інновацій на залізничному транспорті.

Вивчення курсу за рекомендованими підручниками та учбовими посібниками дає основу, в яку потім ввійдуть всі зміни і доповнення, пов’язані з корінною перебудовою господарського механізму і переходом до ринкових відносин. Відомості про ці зміни знаходять відображення в законодавчих актах і нових нормативних документах, які періодично приймаються Верховною Радою, урядом України та друкуються в періодичних виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Діло”, “Закон та бізнес” та ін.

Внаслідок вивчення курсу “Економіка і організація інноваційної діяльності” студент повинен вміти:

- застосовувати набуті теоретичних знань у процесі аналізу інноваційної діяльності різних підприємстів,

- застосовувати різні методи аналізу у процесі прийняття рішень щодо впровадження інновацій,

- оцінювати ефективність та ризик інноваційних проектів та обирати найкращій з декількох.

Похожие материалы

Информация о работе