Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 7

5  Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від  16 січня 2003 року N 433-IV із змінами і доповненнями N 3076-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=51

6  Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парківвід 16 липня 1999 року
N 991-XIV  [Електронний ресурс]. Режим доступу: Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.363
 із змінами.http://www.tp.paton.kiev.ua/laws/laws_list/law911.php

7  Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Затверджений наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 16 листопада 2006 р. N 34 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=106

8  Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1474.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=28

9  Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"   від 10 лютого 1995 р. N 51/95-ВР зі змінами і доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ugik.com.ua/ukr/legislation/innovation/?id=52

10 Закон України „Про авторське право і суміжні права” 1 липня 2001 року № 2627-ІІІ  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.copyrighter.ru/full/ukraineapisp_ukr.htm

11 Закон України Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 вересня 2001 року N 2733-III. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://ugik.com.ua/ukr/legislation/intellectual/

12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р., № 963 // Офіційний вісник України. -2000. -№ 24. – Ст.1015.

13 Положення про Національну раду з інноваційного розвитку України. Затверджене Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 691/2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.prezident.gov.ua/documents/4844.html

14 Постанова № 23 бюро Президії Національної Академії наук України від 31.01.2008 р. „Про найважливіші напрями наукових досліджень і розробок” [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.legaltexts.nas.gov.ua/nas/2008/regulations/OpenDocs/080131_23.pdf

II Основна література

1.  Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

2.  Сич Є.М., Ільчук В.П.. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. - К.: Логос, 2002. – 256 с.

3.  Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

4.  Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч. – метод. матеріалів. К.: КНЕУ, 1997. – 181 с.

5.  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”; К.: Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

6.  Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

7.  Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник для студентів ВНЗ. - К.: Либідь, 2006. – 478 с.

II Додаткова література

1  Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия. Учебник для ВУЗов – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 224 с.

2  Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО  «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.

3  Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»:  Модуль 7. – М.: ИНФРА, - М, 2000. – 272 с.