Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 9

30  Сенин А. Инновационный процесс: к вопросу о моделях [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://technopark.al.ru/business/innovation.htm

31  Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія /Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В., Скоробагатько А.В. та ін.; Під ред. Н.М. Хуторян. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. -240 с.

32  Красюк Т.В. Правове регулювання робочого дня і робочого часу науково-педагогічних працівників // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.- практ. конф.; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. /За ред. В.С. Венедиктова. -X.:Нац. ун-т внутр. справ, 2003. –С.154-156.

33  Грица Т. Г. Удосконалення правового регулювання нормування праці професорсько-викладацького складу відомчих закладів освіти // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. - 2003. - № 3. –С.64 - 74.

34  Методика проведення експертизи проектів створення інноваційних структур. Затверджена Міністром України у справах науки і технологій В. Семиноженко 26 квітня 1997 р. //В кн.: "Збірник законодавчих та нормативних актів України в сфері науки і науково-технічної діяльності", - К.: УкрІНТЕІ, 1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://thor.prohosting.com/kruglyak/m5.htm#top

Інтернет-сайти:

1Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (переіменована з УДІК). http://ugik.com.ua/ukr/

2 Офіційний веб-портал Державного департаменту інтелектуальньної власності.  http://www.sdip.gov.ua/ua/departament.html

3 Технопарк Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона   http://www.tp.paton.kiev.ua/laws/laws_list/ukase_pu.php

4 Сайт Державного фонду фундаментальних досліджень http://www.dffd.gov.ua/

5 Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України. http://www.innovations.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

6 Державний комітет статистики України.  http://www.ukrstat.gov.ua/

7 Державне підприємство "Українське агентство з авторських та суміжних прав"ДП УААСП. //http://www.uacrr.kiev.ua/

Тематика контрольних робіт для заочників

Заочники виконують контрольну роботу, яка складається з двох частин – теоретичної і практичної. Теоретична частина містить стислу відповідь на питання, перелік яких наведений в методичних вказівках до контрольної роботи. Практічна частина складається з двох завдань, для вирішення яких наведені всі необхідні формули і пояснення у методичних вказівках до контрольної роботи.

Питання до іспиту

1.  Охарактеризуйте сучасний стан інноваційної діяльності в Україні

2.  Юридичне забезпечення інноваційної діяльності: патенти та ліцензії

3.  Класифікація інновацій згідно з глибиною привносимих змін та її можливості. Навести відповідні приклади

4.  Назвіть причини, якими обумовлена необхідність державного регулювання інноваційних процесів

5.  Класифікація інновацій по терміну виходу на ринок та по місцю в системі (на підприємстві). Наведіть приклади.

6.  Назвіть та охарактеризуйте особливості інноваційного процесу на залізничному транспорті

7.  Назвіть види інновацій, які розрізняються по галузях використання та етапах НТП.

8.  Розкрийте організацію прикладних НДР.

9.  Дайте характеристику інноваційної діяльності фінансово-промислових груп

10. Назвіть особливості інновацій на залізничному транспорті та наведіть конкретні приклади

11. Сутність та етапи інноваційного процесу

12. Роль фірм-комутантів в інноваційному процесі. Наведіть приклади фірм-комутантів та їхніх стратегій на ринку

13. Види інновацій в залежності від направленості впливу на процес виробництва та по предмету і сфері використання

14. Назвіть види організаційних форм інноваційної діяльності. Наведіть відповідні приклади.

15. Визначення інноваційної діяльності. Її відмінність від інноваційного процесу

16. Основні етапи проведення пошукових НДР. Розкрийте зміст етапів

17. Розкрийте роль міжфірмової науково-технічної кооперації в інноваційних процесах

18. Оцінка діяльності, мотивація праці, підготовка і підвищення кваліфікації науково-технічних кадрів