Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 5

4 Чи може „неповороткий бегемот” перетворитися на „могутнього слона”? За яких умов? А на „гордого лева”?

5 Назвіть і розкрийте зміст етапів еволюції фірм-експлерентів

6 Що заважає фірмі-експлеренту самій налагодити масштабне виробництвоінноваційної продукції?

7 Які переваги має фірма-патієнт і коли вона може їх втратити?

8 Розкрийте сутність інноваційної стратегії фірми-патієнта

9 Охарактеризуйте роль в економіці та інноваційному процесі фірм-комутантів

10 Які переваги має фірма-комутант порівняно з віолентом?

11 Якщо фірма-комутант виросте у розмірах, чи це означатиме, що вона перетворилася на патієнта або віолента? Обгрунтуйте відповідь

Змістовий модуль 7 Оцінка ефективності та ризику інновацій

1. Показники інноваційної діяльності організації

2. Експертиза інноваційних проектів: правила, виконавці, законодавча база

3 Види ефекту інноваційних проектів

4 Сучасні методи  оцінки ефективності інноваційних проектів

5 Аналіз ризикованості проекту

6 Експертна оцінка ефективності інноваційного проекту

7 Форма інноваційного проекту за українським законодавством

Питання до самостійного вивчення

1 Зміст основних законодавчих актів в галузі експертизи інноваційних проектів

2 Проведення експертної оцінки ризикованості проектів

3 Особливості ведення державного реєстру пріоритетних інноваційних проектів в Україні

Література

Закони: 1 – 3, 9

Основна: 1, 3 – 5, 6

Додаткова: 2 – 13, 21, 24

Питання до самоконтролю

1. Перерахуйте показники інноваційної діяльності організації

2. Охарактеризуйте зміст експертизи інноваційних проектів і порядок її проведення

3 Назвіть і розкрийте сутність видів ефективності інноваційних проектів

4.Розкрийте зміст оцінки ефективності інноваційних проектів в умовах командно-адміністративної економіки, її відмінності від сучасних методів

5.Назвіть показники  оцінки ефективності інноваційних проектів

6 Як виконується аналіз ризикованості проекту?

7 Як виконується експертна оцінка ефективності інноваційного проекту?

8 Які переваги і недоліки має експертна оцінка ефективності інноваційного проекту порівняно з методикою оцінки за показниками NPV, PI, PP, IRR?

8 Охарактеризуйте форму інноваційного проекту за українським законодавством

9 Як визначається ціна на інноваційну продукцію?

10  За допомогою яких методів можливо спрогнозувати майбутні обсяги продажів інноваційної продукції?

Змістовий модуль 8 Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності

1    Наукові кадри

2    Організація праці наукових кадрів

3    Нормування праці наукових кадрів

4    Оплата праці наукових кадрів

5   Особливості і принципи управління персоналом в інноваційній організації

6. Мотивація та стимулювання творчої діяльності

Питання до самостійного вивчення

1 Науковий працівник і його правове становище в Україні

2 Динаміка заробітної плати наукових і науково-технічних працівників в Україні за останні 5 років

3 Пенсійне забезпечення наукових працівників в Україні: законодавчі акти

Література

Закони: 12, 14

Основна: 3, 6

Додаткова: 2 – 13, 31, 32, 33

Питання до самоконтролю

1 Охарактеризуйте зміст понять „вчений” та „науковий працівник”, їх права та обов’язки

2 Які посади наукових працівників існують в Україні?

3 Які особливості має організація праці наукових кадрів?

4 Як проводиться нормування праці наукових кадрів?

5 Наведіть особливості різновидів праці, складаючих процес виготовлення нової техніки

6 Охарактеризуйте типовий режим праці і відпочинку працівників, в яких виконання обов'язків зв’язане із значною розумовою напругою,

7 Як здійснюється оплата праці наукових кадрів в Україні?

8 Назвіть психологічні принципи управління науковими кадрами залежно від типу темпераменту

9 Які методи стимулювання творчої активності працівників існують?

10 Назвіть види нематеріальних винагород

11 Охрактеризуйте рейтинг трудових цінностей наукових кадрів за різних типів мотивації

Змістовий модуль 9 Правове регулювання інноваційної діяльності

1 Поняття інтелектуальної власності і законодавство України в цій сфері