Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 4

8 Назвіть пріоритетні напрями державної підтримки науково-технічного розвитку

Змістовий модуль 4 Формування системи фінансового  забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва та залізничного транспорту

1 Характеристика методів та видів джерел фінансування інноваційної діяльності

2 Стан фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств в Україні

3 Особливості фінансування інноваційної діяльності на залізничному транспорті

4 Використання лізингу як методу довгострокового фінансування інновацій

Питання до самостійного вивчення

1 Склад і структура джерел фінансового забезпечення технічного розвитку виробництва.

2 Інституційні форми фінансування інноваційної діяльності.

3 Обґрунтування джерел фінансування та вибір інвестора.

Література

Закони: 1 – 3, 6, 7

Основна: 2, 3, 6

Додаткова: 2 - 13

Питання до самоконтролю

1 Які основні завдання системи фінансування інноваційної діяльності на рівні держави?

2 Назвіть вимоги до фінансової політики окремих підприємств

3 Перерахуйте принципи побудови системи фінансування інновацій

4 Розкрийте сутність інноваційної програми, назвіть вимоги до її фінансування

5 Дайте характеристику позикових фінансових коштів

6 Розкрийте сутність лізингу, його об’єкти та суб’єкти

7 Які особливості має фінансовий лізинг?

МОДУЛЬ 2. Інноваційні стратегії та ефективність

  Перелік всіх тем модуля 2

Змістовий модуль 5 Організаційні форми інноваційної діяльності

Змістовий модуль 6 Інноваційні стратегії

Змістовий модуль 7 Оцінка ефективності та ризику інновацій

Змістовий модуль 8 Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності

Змістовий модуль 9 Правове регулювання інноваційної діяльності

Змістовий модуль 5  Організаційні форми інноваційної діяльності

1  Формування інноваційних підрозділів

2  Форми малого інноваційного підприємництва

3 Міжфірмова науково-технічна кооперація в інноваційних процесах. Альянси, консорціуми і спільні підприємства

4  Парки і технополіси, їхня роль у створенні інновацій

Питання до самостійного вивчення

1 Вплив інноваційних процесів на розвиток підприємства

2 Характеристика діяльності українських бізнес-інкубаторів за останні 5 років

3 Силіконова долина: один з найбільш відомих технополісів світу (історія, сьогодення)

Література

Закони: 5 - 8

Основна: 3, 5, 6

Додаткова: 2 - 13

Питання до самоконтролю

1 Охарактеризуйте процес формування ризикових підрозділів компаній

2Розкрийте зміст і цілі створення  нових фірми в рамках старих компаній в контексті інноваційної діяльності

3 Що таке венчурні фірми, у чому полягає мета їхньої діяльності?

4 Бізнес-інкубатори: сутність, типи

5 Коли були створені перші бізнес-інкубатори в Росії та Україні, з якою метою?

6 Альянси, консорціуми і спільні підприємства як форма міжфірмового інноваційного співробітництва

7 Назвіть сутність і види науково-технічних альянсів

8 Охарактеризуйте консорціум як форму міжфірмового інноваційного співробітництва

9 Охарактеризуйте міжнародне спільне підприємство міжфірмового інноваційного співробітництва

10 Чим відрізняється науковий парк від технологічного парку?

11 Охарактеризуйте законодавчі основи діяльності технопарків в Україні?

12 Скільки технопарків зареєстровано в Україні і скільки реально працюють?

Змістовий модуль 6 Інноваційні стратегії

1 Стратегії в сфері масового виробництва

2 Різновиди й інноваційна роль спеціалізованих фірм

3 Стратегії фірм-піонерів

4. Стратегії в сфері дрібного неспеціалізованого бізнесу

5.  Як розробити інноваційну стратегію фірми

Питання до самостійного вивчення

1 Зв”язок інноваційної стратегії бізнесу з загальною стратегією підприємства

2 Оцінка величини інноваційного потенціалу підприємства

3 Характеристика специфіки венчурного бізнесу в Україні, США і ЄС

Література

Закони: 1 - 3

Основна: 3, 5, 6

Додаткова: 2 – 13, 21, 24

Питання до самоконтролю

1 Які типи інноваційних стратегій існують?

2 Охарактеризуйте інновайні стратегії великих пілприємств масового виробництва

3 Назвіть і розкрийте зміст етапів еволюції фірм-віолентів