Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 3

Змістовий модуль 1 Інновації у ринковій економіці

Змістовий модуль 2 Інноваційний процес на підприємстві

Змістовий модуль 3 Державне регулювання інноваційної діяльності

Змістовий модуль 4 Формування системи фінансового  забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва та залізничного транспорту

Змістовий модуль 1. Інновації у ринковій економіці

1 Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції

2 Сутність і класифікація інновацій.

3 Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки і техніки

4 Особливості інновацій на залізничному транспорті

Питання до самостійного вивчення

1 Управління знаннями як елемент системи інноваційної діяльності на підприємстві.

2 Інноваційна діяльність підприємств промисловості та транспорту в умовах світової кризи.

3 Особливості створення інновацій та формування попиту на них.

Література

Закони: 1 - 4

Основна: 1 – 3, 5, 7

Додаткова: 1 – 14, 19, 20, 26, 27, 28

Питання до самоконтролю

1 Розкрийте сутність теорії інноватики, етапи її появи та розвитку

2 Назвіть основні характерні риси теорії інтелектуальної технології

3 Наведіть основні характеристики теорії інноваційної економіки і підприємницького суспільства

4 Охарактеризуйте сутність інновацій, їх види та цілі

5 Які об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності ви знаєте?

6 Розкрийте сутність інноваційного процесу

7 Розкрийте сутність інноваційної діяльності

Змістовий модуль 2. Інноваційний процес на підприємстві

1 Життєвий цикл інноваційної продукції

2 Організація інноваційного процесу на підприємстві

3 Основні етапи проведення науково-дослідних робіт

4 Основні етапи проведення дослідно-конструкторських розробок та фактори, що визначають витрати на ці розробки

5 Процес комерціалізації та зміст його основних етапів

Питання до самостійного вивчення

1 Організація промислових досліджень на підприємстві.

2 Особливості інноваційного процесу на залізничному транспорті.

3 Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики.

Література

Закони: 1 - 3

Основна: 2, 3, 5, 6

Додаткова: 2 – 13, 30

Питання до самоконтролю

1 Опишіть основний зміст концепції життєвого циклу інновацій

2 Охарактеризуйте структуру життєвого циклу інновацій

3 Опишіть характеристики моделей інноваційного процесу за поколіннями

4 Назвіть основні етапи інноваційного процесу, дайте їх коротку характеристику

5 Перерахуйте основні етапи проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

6 Розкрийте сутність процесу комерціалізації нововведень, зміст його основних етапів

Змістовий модуль 3 Державне регулювання інноваційної діяльності

1 Роль держави у стимулюванні інновацій

2 Державна інноваційна політика. Цілі, принципи, пріоритети

3 Методи впливу держави на ефективність інноваційного процесу

4 Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності

5 Характеристика стану інноваційної діяльності в Україні

6 Формування напрямів науково-технічного розвитку виробничої сфери в Україні. Державні пріоритети у сфері науки та техніки

Питання до самостійного вивчення

1 Характеристика стану інноваційної діяльності у Харківському регіоні.

2 Інноваційна стратегія – концептуальна основа стійкого розвитку економіки України.

3 Моніторинг інновацій в органах державної влади.

Література

Закони: 1 - 14

Основна: 2, 3, 6

Додаткова: 2 – 13, 15, 23

Питання до самоконтролю

1 Охарактеризуйте сутність і типи державної інноваційної політики, її мету

2 Назвіть основні напрями довгострокової і поточної державної інноваційної політики

3 Розкрийте сутність методів та інструментів державного регулювання інноваційної діяльності

4 Які шляхи державного регулювання інноваційної діяльності згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» ви знаєте?

5 Які форми фінансової підтримки суб’єктів інноваційної діяльності передбачені згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність»?

6 Які податкові пільги існують для суб’єктів інноваційної діяльності?

7 Назвіть цілі науково-технологічного та інноваційного розвитку України