Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 10

19. Охарактеризуйте види та роль інноваційних підрозділів, які створюються в межах одного підприємства

20. Сутність поняття економічної ефективності інновацій. Навести основні динамічні показники економічної ефективності інноваційного проекту (з формулами).

21. Структура та роль технополісів в активізації інноваційних процесів

22. Назвіть види ефективності інноваційного проекту та охарактеризуйте їх

23. Розкрити структуру класифікатора інновацій та його можливості

24. Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів в умовах інфляції та ризику

25. Управління знаннями як елемент системи інноваційної діяльності на підприємстві

26. Правове регулювання інноваційної діяльності. Сутність та види інтелектуальної власності.

27. “Великі хвилі” Н.П.Кондратьєва та їх взаємозв’язок з інноваційними процесами в світі

28. Інноваційні стратегії в сфері масового виробництва. Типи інноваційної поведінки фірм-віолентів

29. Назвіть функції державних органів по регулюванню інновацій

30. Охарактеризуйте методи та види джерел фінансування інноваційної діяльності

31. Перерахуйте заходи державного стимулювання інновацій

32. Економічний ефект та визначення ціни на нову продукцію науково-технічного призначення

33. Науковий парк та технологічний парк як організаційні форми інноваційної діяльності. Наведіть приклади

34. Організація праці та оплата праці науково-технічних робітників

35. Сутність та міри державної інноваційної політики

36. Розкрити зміст та основні етапи процесу комерціалізації нововведення

37. Розкрийте сутність кадрового забезпечення інновацій, як функції державних органів по регулюванню інновацій

38.  Класифікація показників економічної ефективності інноваційного проекту

39.  Поясніть роль правової бази для розвитку інноваційних процесів в державі

40.  Назвіть та охарактеризуйте форми малого інноваційного підприємництва

41. Принципи вибору приоритетів державної інноваційної політики. Стан інноваційної діяльності в Україні.

42. Розкрийте зміст стадій життєвого циклу інновацій

43. Охарактеризуйте стан інноваційної діяльності в Харківській області

44. Поняття та етапи життєвого циклу інновацій.

45. Назвіть методи впливу держави на ефективність інноваційних процесів. Дайте визначення національній системі нововведень

46. Перерахуйте види оцінок інноваційного проекту та розкрийте їх сутність

47. Розкрийте закордонний досвід регулювання інноваційної діяльності

48.  Перерахуйте основні етапи проведення дослідно-конструкторських робіт

49. Що таке інновації. Наведіть приклади інновацій. Поясніть взаємозв’язки між розвитком інновацій, науки і техніки

50. Фірми-експлеренти та їхня роль в інноваційному процесі. Етапи розвитку фірм цього типу

51. Класифікація інновацій в залежності від технологічних параметрів і по причинах виникнення. Наведіть приклади

52. Інноваційні стратегії в сфері дрібного неспеціалізованого бізнесу. Наведіть приклади

53. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи у розвитку теорії інноватики

54. Назвіть фактори, які визначають витрати на дослідно-конструкторські роботи

55. На які види поділяють інновації згідно зі ступенем новизни і значущості та по направленості результатів

56. Перерахуйте типи інноваційних стратегій підприємств і розкрийте їх зміст

57. Класифікація інновацій по масштабах розповсюдження та по ролі у процесі виробництва. Навести приклади

58. Різновиди та інноваційна роль спеціалізованих фірм

59. Розподіл інновацій по характеру потреб, що вони задовольняють та по їхньому відношенню до розробки. Навести приклади

60. Етапи еволюційного розвитку підприємств-віолентів, їх характеристика на кожному етапі та роль в економіці та інноваційному процесі

Приклади завдань до іспиту

Приклад 1

Компанія має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних інвестиційних проектів. Необхідно обрати найпривабливіший проект, якщо фінансування здійснюватиметься за рахунок позики банку за умови 28% річних.

Оцінити NPV, PP, PI проектів. Перевагу буде мати проект з меншим періодом окупності (PP).

Таблиця – Розрахунковий грошовий потік