Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 2

Зміст практичних занять:

- інновації у ринковій економіці. Аналіз стану інноваційної діяльності підприємств в економіці України та у Харківському регіоні;

-  інноваційний процес на підприємстві. Організація інноваційного процесу на підприємствах промисловості та транспорту;

- державне регулювання інноваційної діяльності. Особливості державного регулювання  інноваційної діяльності в Україні та у провідних економічно розвинутих країнах;

 - формування системи фінансового  забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва та залізничного транспорту;

- організаційні форми інноваційної діяльності;

- інноваційні стратегії. Особливості стратегій інноваційної діяльності підприємств різних типів;

-  оцінка ефективності та ризику інновацій;

-  персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності;

-  правове регулювання інноваційної діяльності в Україні та інших країнах.

До самостійної роботи входить вивчення деяких теоретичних питань, виконання домашніх завдань та виконання контрольної роботи (для заочників). У розрахункових завданнях передбачається застосування ПЕОМ.

Ця дисципліна базується на вивченні економіки підприємства, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу, стратегії підприємств, планування і контролю на підприємствах, організації виробництва та інших.

Вивчення дисципліни забезпечує виконання комплексної контрольної роботи, вивчення дисциплін „Управління потенціалом підприємства”, „Економічна діагностика”, а також дипломне проектування.

Форми контролю: усне потокове опитування на практичних заняттях, написання і захист контрольної роботи (для заочників), перевірка конспектів, оцінка відповідей на практичних заняттях, виконання практичних завдань, проміжні атестації.

Підсумковий контроль – іспит.

Максимальна кількість балів за модуль

Максимальна кількість балів за модуль

Поточне тестування

Відвідування лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Сума балів за

модуль

Модуль 1

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

10

30

20

100

10

10

10

10

Модуль 2

ЗМ5

ЗМ6

ЗМ7

ЗМ8

ЗМ9

10

30

20

100

8

8

8

8

8

Методичне забезпечення

Робоча програма; навчальний посібник (знаходиться у друці); методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи (№617), методичні вказівки до контрольної роботи для заочників (№1201).

Структура залікового кредиту курсу

Тема

Години занять

Самостійна та індиві-дуальна робота

Усього годин

Лекції

Практичні

Модуль І.

1 Інновації у ринковій економіці

2

2

6

10

2. Інноваційний процес на підприємстві

2

2

6

10

3. Державне регулювання інноваційної діяльності

2

2

6

10

4. Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва та залізничного транспорту

2

2

6

10

Всього по модулю 1

8

8

36

52

Модуль ІІ.

5 Організаційні форми інноваційної діяльності

2

2

4

8

6 Інноваційні стратегії

2

2

6

10

7 Оцінка ефективності та ризику інновацій

2

2

10

14

8 Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності

2

2

8

12

9 Правове регулювання інноваційної діяльності

2

2

8

12

Всього по модулю 2

10

10

36

56

Усього

18

18

72

108

ЗМІСТ КУРСУ

МОДУЛЬ 1. Інноваційний процес на підприємстві і державне регулювання

Перелік всіх тем модуля 1