Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 13

Збільшення витрат праці і капіталу є факторами зростання обсягу виробництва. Провести аналіз продуктивності праці з використанням багатофакторного методу виміру продуктивності праці  і даних таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Аналіз продуктивності праці з використанням багатофакторного методу

Показники

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Середня доля витрат на працю, (dпр)

0,65

0,6

0,7

0,67

0,73

0,69

0,71

0,75

0,61

0,62

Середня доля витрат основного капіталу, (dк)

0,35

0,4

0,3

0,33

0,27

0,31

0,29

0,25

0,38

0,39

Зміна витрат на оплату праці,%, (∆P)

9

11

10

7

8

9

6

12

10

12

Зміна витрат основного капіталу,%(∆K)

13

15

14

15

13

12

10

17

14

16

Зміна обсягу випуску,%(∆Q)

12

13

15

19

17

18

13

17

18

19

Зміна відпрацьованого часу, людино-часів,% (∆Вч)

10

8

7

7

8

9

5

12

9

12

З використанням кореляційно-регресивного аналізу продуктивності праці визначити характер та ступінь залежності продуктивності праці і кваліфікації робітників на основі даних таблиці Б1 (додатки).

Методичні рекомендації

Аналіз продуктивності проаці робітників здійснюється за даними табл. 2.1. Темп зростання продуктивності праці

                                           (5.1)

де– темп зростання обсягу виробництва,

– темп зростання чисельності.

– чисельність робітників у звітному та минулому році;

– обсяг виробництва у звітньому і минулому році.

Фактичне зниження трудомісткості до рівня минулого року:

                                                (5.2)

Фактичний приріст продукції до минулого року

                                                 (5.3)

де – приріст трудомісткості ,%

– приріст середньогодинного виробітку,%

Таблиця 5.2 – Вплив трудових факторів на обсяг продукції

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Обсяг робіт підприємства, млн. грн.[табл.3.3]

Середньооблікова чисельність працівників, осіб [табл.3.3]

Середньорічний виробіток на одного працюючого

Зміну обсягу виробництва продукції за рахунок зміни продуктивності праці на одного працюючого визначається шляхом перемноження зміни середньорічного виробітку продукції на одного працюючого і середньооблікової чисельності працівників підприємства у звітному періоді.

Зміну обсягу виробництва продукції за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників підприємства у звітному періоді визначається шляхом перемноження зміни середньооблікової чисельності працівників підприємства у звітному періоді і середньорічного виробітку продукції на одного працюючого у минулому році.

Сума значень двох факторів визначає загальний вплив обох факторів на обсяг виробництва.

Таблиця 5.3 – Вплив трудових факторів на обсяг продукції

Показник

Формула розрахунку

Значення

Зміна обсягу робіт

У тому числі через

Зміну чисельності робітників

Зміну середнього числа днів, відпрацьованих одним робітником

Зміни тривалості робочого дня

Зміни середньогодинного виробітку одного робітника