Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 14

Індекс загальних витрат праці

Ізв = dпр*P+dк*K.                                               (5.4)

Багатофакторна продуктивність праці

ПП=Q/Ізв*100%.                                             (5.5)

Частковий показник продуктивності праці

Ічпп =Q/Вч*100%.                                               (5.6)

Приріст середньогодинного виробітку за рахунок факторів виробництва

Вф.в.= ПП/Ічпп*100%.                                        (5.7)

Приріст середньогодинного виробітку за рахунок факторів зростання капіталоозброєності праці

Вк = 100 - Вф.в.                                               (5.8)

Для визначення системи рівнянь заповнюється таблиця.

Таблиця 5.4 – Розрахункові дані для визначення системи рівнянь

Х

У

Х1

Х2

Х12

Х12

У*Х1

Х22

У*Х2

У2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10а0+х11+х22=у

         х10+х121+х122=у*х1

         х20+х121+х222=у*х2

         10     х1            х2

х1    х12          х12

   х2    х12    х22

 

              у        х1          х2

 а0=    у*х1   х12        х12

              у*х2    х1х22

            10      у        х2

 а1х1   у*х1   х12

            х2    у*х2   х22

             10      х1             у       

 а2 х1    х12         у*х1  

             х2    х12    у*х2  

а0= а0/ ;                        а1 = а1/ ;    а2=  а2/  .

 

Рівняння множинної регресії

у= а0 + а11   + а22                                                                             (5.9)

 

Далі визначається коефіцієнт множинної кореляції і робиться висновок про тісноту зв'язку.

Список літератури

1.  Гончаров М.Ю. Системний факторний аналіз економічних процесів на транспорті.–.: Логос, 1999.– 423с.

2.  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка.– К.: МАУП, 1995. – 150с.

3.  Наказ 235-Ц від 01 листопада 2004 року

4.  Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов/ Под ред. Ю.Д. Петрова, М.В. Белкина.- М.: Транспорт, 2000. – 279с.

5.  Основні положення з технічного нормування праці на залізничному транспорті.– К.: ПП “Алькор”, 2004.– 204с.

6.  Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова.– СПб.: Питер.– 2004.– 655с.

7.  Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под  ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой.- М.: Изд. Мгу; Изд. Черо, 1996. – 623с.

8.  Экономика труда: социально-трудовые отношения.– М.: Экзамен, 2003.– 735с.