Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 5

Студенти використовують матеріали, зібрані в період вивчення предмету, досвід раціоналізаторів виробництва, новітні    винаходи   та   досягнення    вітчизняного машинобудування, а також літературні дані та досвід зарубіжної літератури та техніки.

2. Обсяг методичних вказівок

В методичній вказівці до курсового проекту даються такі пояснення та розрахункові матеріали.

1. Підбір та визначення кількості одиниць основного технологічного обладнання.

2. Розрахунки основного технологічного обладнання.

3. Пояснення до графіка роботи машин і апаратів.

4. Вивчення коефіцієнта використання основного технологічного обладнання.

5. Діаграма  коефіцієнта  використання  основного

технологічного обладнання.

Методичні вказівки містять в собі графік роботи машин і апаратів.

3. Вказівки до виконання розрахункової та графічної частин

До основного технологічного обладнання належать машини і апарати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням технологічного процесу і, які входять у поточні лінії.

Підбір   основного   обладнання   підтверджують технологічним перевірним розрахунком, який виконують в обсязі дисциплін "Процеси і апарати" та "Технологічне обладнання для молочної промисловості".

На всі наведені в розрахунках теоретичні дані, формули, коефіцієнти і

т.ін. Повинні бути посилання на відповідні джерела або вони мають бути підтверджені відповідними викладками.

Машини і апарати вибирають з переліку, що наводиться в довідниках та каталогах. Якщо в довіднику або каталозі   відсутні   машина  або   апарат   потрібної продуктивності ( отриманої внаслідок розрахунків), вибирають обладнання з найближчими характеристиками більшої продуктивності.

Якщо призначене до встановлення обладнання імпортне або тільки проектується до виготовлення на вітчизняних машинобудівних заводах, потрібно зробити посилання на джерела, які використовує студент.

Тому разі, якщо в проекті передбачена спеціальна розробка нової конструкції машини.

        У   технічній   характеристиці   треба   навести: продуктивність,   місткість,   поверхні   нагріву   або охолодження, необхідну або встановлену потужність, загальну масу машини або апарата, основні габаритні розміри.

Кількість машин і апаратів визначають за формулами:

а) для машин і апаратів періодичної дії:

n = mt/mptцz;

для зміни:

n = mзмtзм/mptцz;

для доби:

n = mдtд/mptцz;

де m, mзм , mд  - маса продукту або сировини, яку потрібно переробити на цій машині протягом зміни або доби, кг; mp — робоча, масова місткість апарата

( по каталогах або за розрахунками ), кг.; tзм tд - тривалість зміни, доби, год;

tц -тривалість циклу, год.; z - кількість циклів за зміну, добу;

б) для машин і апаратів безперервної дії:

n = М / Мm tф, або  n = Мзм / Мм tф ,

де Мм - продуктивність машини, кг / год; tф - середній термін роботи машини протягом зміни з урахуванням ефективної роботи та підготовчо- завершальних операцій, год; М - маса продукту.

Правильний вибір машин і апаратів забезпечує умови для планомірної та чіткої роботи всього підприємства.

Основна первинна передумова вибору - добре обміркований графік організації технологічних процесів, у який включається тільки основне обладнання. Цей графік має велике значення під час підбору та уточнення обладнання і визначення його кількості.

Уточнення потрібне тому, що графік роботи машин і апаратів - один із етапів розробки комплексного графіка роботи підприємства. Комплексний графік складається з багатьох графіків, які відображають характер елементів виробничого процесу: графік роботи машин і апаратів, графік використання робочої сили, графік витрат пари, води, холоду, електроенергії та ін. Правильне проектування графіка роботи машин і апаратів можливе лише за взаємного погодження цих графіків.

Графік роботи машин і апаратів складають на період максимального надходження молока. Креслять графік на міліметровому папері в масштабі   3 х 1 в 1 мм. На ньому показують час ефективної роботи машини ( машинний час ) і час, що витрачається на підготовчі та вирішальні операції

(наповнення, спорожнення, розбирання, миття, очищення, збирання, підготовка, тиск та ін. ). Ці види витрат показують на графіку умовними позначками.