Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 8

Гідравлічний опір тертя прямої труби, зумовлений в'язкістю продукту, визначають за формулою. Па,

Нтер = λтер*lρω2/2d

де λтер - коефіцієнт опору тертю; 1 - довжина трубопроводу. м; ω - діаметр трубопроводу, м; ρ - густина продукту, кг/м3 .

Коефіцієнт опору тертю залежить від режиму руху рідини. Так при ламінарному режимі

λтер = 64/Re,

при турбулентному режимі

                                λтер=0.3164/4√Re,

де Re- критерій Рейнольдса, який розраховують за формулою

                                Re=ρωd/μ,

де μ - динамічна в'язкість продукту, н*с/м2.

Місцеві опори тертя розраховують за формулою. Па,

Hм.оп м.опρω2/2,

λм.оп - коефіцієнт місцевих опорів.

Коефіцієнт місцевого опору для повороту труби:

λп.т90φ/90=[0.131+0.16(d/R)3.5]φ/90.

де φ- кут повороту, град; R - радіус повороту, мм.

Місцевий опір коліна, трійника, косинця:

λk=0.946sin2θ/2+2.05sin2θ/2,

де θ - кут повороту.

Місцевий опір за раптового розширення та звуження:

                                                  λ р.а =(1-f 1 /f 2 )2       

f 1 /f 2 - відношення площин розширеної та звуженої частин трубопроводів.

Швидкість руху рідини по трубопроводах визначають із рівняння витрат, м/с,

                                     ω=М/3600f=M/90πd2.

9. Обладнання для теплової обробки

Продуктивність охолодника визначають із основної формули теплопередачі, м 3 /год,

М=kFΔtсерп(tп – tкп

де F - поверхня охолодника, м ; kFΔtсер - середня різниця температур охолоджувальної та охолоджуваної рідини, К;

Сп - теплоємність продукту, Дж/ (кг*К); tп , tк - відповідно початкова та кінцева температури продукту, К; ρп- густина продукту, кг/м3.

Без урахування втрат тепловий баланс охолодника має вигляд:

МСп(tп – tкп = М0С0 (t 0п – t 0

де М0 - кількість охолоджуваної рідини, м 3 /год; С0 - теплоємність охолоджувальної рідини, Дж/ (кг*К); t 0п , t   - відповідно   кінцева   та   початкова   температури охолоджувальної рідини; ρ0 - густина охолоджувальної рідини, кг/м3.

Із цього рівняння можна визначити співвідношення кількості охолоджувальної і охолоджуваної рідини:

                             N = М0/М =Сп(tп – tкп/МС0 (t 0п – t 0

Кількість рідини, що надходить із приймального жолоба на охолоджувальну поверхню охолодника, визначають за формулою;

Мр =m*πd2/4*φ√2gh

де m - кількість відводів у приймальному жолобі; d -діаметр отворів, м;      

φ - коефіцієнт витікання; h- висота стовпа рідини у приймальному жолобі, м.

Продуктивність   пастеризатора   визначають   за формулою, м 3 /год,

М =kFΔtсер мСм (tk-tп),

де F - поверхня нагріву пастеризатора, м2; Δtсер - середня різниця температур молока і нагрітої пари, К; ρм - густина молока, кг/м3                                       

 См = теплоємність молока, Дж/ (кг*К); tk, tп - відповідно початкова і кінцева температури молока, К.

           У свою чергу

k = 1/ (1/α1 + 1/α2 + δ11 + λ22 + λ33) ,

де α1 - коефіцієнт тепловіддачі від пар до стінки, Вт/(м2 *К);

α2 - коефіцієнт тепловіддачі від стінки до продукту, Вт/(м2 *К);  δ1 - товщина стінки, м; λ1 - коефіцієнт теплопровідності стінки, Вт/(м*К); δ2 - товщина шару забруднень (шару продуктів корозії) на стінках з боку пари, м; λ2 - коефіцієнт теплопровідності продуктів корозії, Вт/(м*К); δ3 - товщина шару пригоряння молока, м; λ3 -коефіцієнт теплопровідності шару пригоряння, Вт/(м*К).

ефективність пастеризації досягається тільки в тому разі, якщо продукт при визначеній температурі ( температурі пастеризації) було витримано необхідний час, який визначають за формулою:

ln t= 36.84 -0.48 t,

де t - термін перебування продукту при визначеній температурі пастеризації, необхідний для завершення пастеризації, с; t - задана температура пастеризації, К.

пастеризація вважається закінченою, якщо τ дорівнює дійсному часу перебування продукту при визначеній температурі.

У пастеризаторах та стерилізаторах із безпосереднім обігрівом парою витрати пари визначають за формулою, кг/год,

D = МСρ(tпаст – tп)/і -tпаст ,

де М - продуктивність пастеризатора, м3/год; С - теплоємність продукту, Дж/(кг*К); р - густина продукту,кг/м3 ;tпаст , tп - відповідно температура пастеризації і початкова температура молока, К; і - теплоємність пари, Дж/кг.