Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 13

Під  час  виробництва  плавленого  сиру для подрібнення натурального сиру використовують сирорізальні машини.

Продуктивність сирорізальної машини, кг/год.,

М =60πdlρzδnη,

де d- діаметр ножів, м; 1 - довжина ножів, м; z - кількість ножів; δ - товщина стружки сиру, м; n - частота обертання ножів, об/хв.; η- коефіцієнт корисної дії

(η = 0.5-0.8).

Витрати теплоти на плавлення сирної маси визначають за формулою, Дж,

Q = МС(tк - tпоч) + Мg,

де М - кількість сирної маси, кг; С - теплоємність сирної маси, Дж/(кг*К); tк - tпoч- відповідно кінцева і початкова температури сирної маси, К; g - прихована теплота плавлення сирної маси, Дж/кг.

Тривалість нагрівання сирної маси розраховують виходячи із загальної формули теплопередачі, год.,

τ = Q/kFΔtсер

де Q — кількість теплоти, потрібної для нагрівання та плавлення сирної маси, Дж; k - коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м 2 *К); F - поверхня нагріву, м2,       Δtсер - середня різниця температур, К.

16. Обладнання для виробництва морозива

Витрати холоду на охолодження суміші морозива та заморожування вологи визначають за формулою, Дж,

Q =  Мфc(t с – tкр) + С м (tкр - tм)] + 80WвWл /100*100,

де Мф - продуктивність фризера, кг/год; Сc - теплоємність суміші, Дж/(кг*К); t с - початкова температура суміші, К; tкр - кріоскопічна температура суміші, К; См - теплоємність морозива, Дж/(кг*К); tм - температура морозива під час вивантаженні з фризера, К;  Wв- вміст води у суміші, %; Wл - вміст замороженої води (льоду), %.

Кількість замороженої води визначають за формулою, %,

Wз = 100(1 - 5.64*O + 6*С/Wвt),

де О - вміст у суміші морозива сухого знежиреного молочного залишку, %; С - вміст у суміші морозива бурякового цукру, %; t - температура заморожування, К.

Витрати розсолу, кг/год.,

P = Q/Cр(tк – tп)

де  Cр - теплоємність розсолу, Дж/(кг*К); tк , tп- відповідно кінцева і початкова температури розсолу, К.

Продуктивність фризера періодичної дії, кг/год.,

М=60Мр ц,

де Мр - разова порція суміші, яку завантажують у фризер, кг; τц - тривалість циклу фрезерування, хв.

Продуктивність фризера безперервної дії, кг/год.,

Мм=60mδм.зрnFм.зрρсер/106ФнерФроз,

де m - кількість ножів; δм.зр- товщина зрізаного шару морозива, мкм; n - частота обертання ножів, об/хв.; Fм.зр -поверхня, з якої зрізають шар морозива, м2; ρсер - середня густина морозива, кг/м3; Фнер - коефіцієнт, який враховує нерівномірність зрізання шару (для добре загострених ножів Фнер = 1,1 – 1,2);  Фроз - коефіцієнт, який враховує розморожування зрізаного шару (залежить від глибини заморожування і коливається від 1,2 до 1.9).

Тривалість циклу збивання і фрезерування, хв.,

τф = 60Ммс(tс-tкр)+См(tкр-tм)]+0,08WвWл/Fм.зрKум(tсер.м-tхл)-(636Nр+Qп.вн),

де Кум - умовний коефіцієнт теплопередачі (для фризера ОФН Кум = 0.52-0.60, для фризера ОФА Кум = 0.60 - 0.70 кВт/м 2 *К); tсер.м - середня температура морозива (tсер.м =tкр-tм /2), К; tхл - температура холодоагенту в оболонці, К;

Qп.вн - внутрішні втрати холоду внаслідок теплоприливу всередину фризера через торцеві кришки та вал (Qп.вн = 100-200 Дж); Nр - витрачена потужність, Вт.

Кількість холоду, потрібна для заморожування суміші в апараті для загартування, визначають за формулою, Дж,

Q= МС(t1-t2)W,

де М - кількість суміші, кг; С - теплоємність суміші, Дж/(кг*К); t1,t2 - відповідно початкова і кінцева температури суміші, К; W – кількість вологи, перетвореної на лід, кг.

17. Обладнання для розливання, дозування та пакування молочних продуктів

Тривалість витікання молока із мірного стакана у вигляді вертикального циліндра визначають за формулою, с:

τ =V/μf √0.5gН,

де V - місткість мірного стакана, м2 ; μ - коефіцієнт витікання; f- площа перерізу у розливальній головці, м2; Н - рівень рідини у мірному стакані, м.

Тривалість витікання молока із мірного стакана у вигляді   горизонтального   циліндра   досить   точно розраховують за формулою, с,

                                   τ =V/μf √1.388gr

де г - радіус мірного стакана, м.

Рівень молока і резервуарах розливних машин, що працюють за принципом "розливання за рівнем", під час наповнення пляшки залишається постійним, тому у разі розливу молока за рівнем під атмосферним та надлишковим тиском, а також під вакуумом, потрібно користуватися формулою витікання рідини з посудин за постійного рівня, с,