Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 2

Текст реферату включає в себе основну частину, що відображає суть курсового проекту і використаних методик розрахунків, короткі висновки щодо особливостей, ефективності, можливості застосування отриманих результатів у галузі.

Обсяг тексту реферату - не більше 1 сторінки.

Вступ (1,5…2 стор.). У цьому розділі коротко характеризується сучасний стан питання, обґрунтовується  тема курсового проекту відповідно до завдання, що стоять перед промисловістю і харчовим машинобудуванням, описується призначення проектованого об’єкта для вирішення технологічних задач. Відзначаються особливості обладнання для здійснення процесу (металомісткість, енергоємність і т.д.).

Порівняльна характеристика типового обладнання (3..5 стор.) дається на базі огляду літератури. Тут виконується опис відомого існуючого обладнання для здійснення технологічного процесу. Послідовність опису - від простого до складнішого обладнання. Обладнання аналізується, вказуються його переваги та недоліки, технічна характеристика. Опис обладнання супроводжується схематичними рисунками.

При описуванні та аналізі наступного типу обладнання в тексті та рисунках слід згадувати тільки те, чим воно відрізняється від попереднього

(форма апарата, додаткові пристрої, допоміжні пристрої іншого типу, порівняно з описом попереднього варіанта обладнання). Як правило, аналізу підлягають 2-4 одиниці типового аналогічного обладнання. Студент описує основний напрям модернізації або конструювання обладнання.

Опис фрагмента технологічної схеми та проектованого  обладнання (3…5 стор.) включає в себе частину технологічної схеми, що містить об’єкт розробки. Тут важливо вказати місце проектованого обладнання в технологічній схемі. Для цього досить показати звідки і яким чином оброблюваний продукт надходить в обладнання (самотоком, насосом, конвеєром), а також показати куди та яким чином продукт відводиться. Потім слід дати більш детальний (але схематичний) рисунок обладнання, прийнятого для проектування.

Розрахунок (7…20 стор.) - найвідповідальніша частина курсового проекту, яку викладають стисло, чітко з достатньо аргументованими посиланнями на літературні джерела, нормативи.

Розрахунки потрібно виконувати за розгорнутою методикою з поступовим накопиченням розрахункових даних і обґрунтуванням розрахункових параметрів за літературними джерелами і офіційними технічними нормативами, щоб у процесі виконання їх ставали зрозумілими взаємозв’язки різних факторів для складання структурної схеми і програми розрахунків на ЕОМ.

Наведені в розрахунково-пояснювальній записці розрахунки повинні бути достатньо чітко обґрунтовані. У використаній формулі потрібно пояснити кожен її член; цифрові величини подавати відповідно до прийнятих розмірностей в системі СІ. У разі відсутності розрахункових формул студент має самостійно вирішувати, як розрахувати чи вибрати величини, потрібні для розроблення проектованого обладнання.

Розрахунки бувають такі:

технологічний - включає визначення матеріальних потоків продукту,

тобто масову та об’ємну витрату продукту за годину, чи секунду. Якщо у завданні вказана потужність заводу чи цеху за рік, треба врахувати кількість робочих днів для даного цеху та число годин роботи на добу. Якщо потужність дається за готовим продуктом, то треба перерахувати на той напівфабрикат, який обробляється в даному обладнанні.

При роботі обладнання в періодичному режимі визначається кількість продуктів для одноразового заповнення. Для апаратів періодичної дії годинну витрату визначають, враховуючи час заповнення чи звільнення апарата. Цей час беруть за заданими даними або просто приймають на основі припущення.

Витрати продуктів по стадіях беруть із готових таблиць продуктових розрахунків, наведених у літературних джерелах. Власне продуктовий розрахунок робити не треба, він буде зроблений студентом в проекті з технології;

конструктивний - включає в себе визначення необхідного робочого об’єму апаратів, їх кількості та геометричних розмірів (довжина, ширина, висота, діаметр). Визначається їх кількість залежно від вибраної і обґрунтованої потужності, а геометричні розміри виписуються із таблиць, наведених в літературних джерелах.