Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 11

де М - кількість продукту, м 3/год; (dф - діаметр вихідного отвору форсунки, м;    k - коефіцієнт, що залежить від властивостей рідини (для молока орієнтовано    k= 3).

Швидкість руху повітря у башті можна також визначити за формулою, м/с,

Vпов =0.012√W ,

де W - продуктивність сушарки по випареній волозі, кг/год.

Кількість сухого повітря, що надходить до сушильної башти, визначають за формулою, кг/год,

hc = 1000W/d2-d1,

де (d2 - вологовміст відпрацьованого повітря, г вологи/кг сухого повітря.

Вологовміст  повітря  як  первинного,  так  і відпрацьованого, визначають за Id діаграмою.

Кількість теплоти, витраченої на нагрівання повітря або сушіння, Дж,

                                               Q = hc(i1 – i0),

де i1- теплоємність повітря на виході з калорифера, Дж/кг;

i0 - теплоємність повітря до надходження у калорифер, Дж/кг.

Якщо повітря нагрівають у парових калориферах, витрати пари визначають за формулою, кг,

                                                     D = Q/(іп – tконд)*ή,

де Q/( іп- теплоємність гріючої пари, Дж/кг; tконд -температура конденсату (tконд приймають на 10-15 °С менше за температуру гріючої пари); ή - коефіцієнт корисної дії калорифера (ή = 0.9-0.97).

Показник напруження об'єму сушарки по випареній волозі, кг/м 3год),

                                                       A = W/V,

де W - продуктивність сушарки по випареній волозі, кг/год;

V - внутрішній об'єм сушильної башти, м3.

При виході сушильної башти повітря очищують на рукавних фільтрах або циклонах.

Опір руху повітря у фільтрах з тканини визначають за формулою

                                                    h=0.03m1.232,

де m - питоме напруження тканини по повітрю, кг повітря/м 3год);

                                                      m=L0/F,

  де L0 - кількість повітря, потрібного для сушіння, яке проходить через фільтр,  м 3год; F - поверхня фільтра, м2.

У розрахунках потрібно переводити об'ємну кількість повітря у масову. Для переведення можна користуватись питомим об'ємом вологого повітря, віднесеного до 1 кг сухого повітря:

V0 = 3.46 Т/Т6*622 +d/1000,

де Т - температура повітря, К; Т6 - барометричний тиск повітря. Па;  d - вологовміст повітря, г вологи/ кг сухого повітря.

Для циклонного очищення повітря треба знати відцентрову силу частинки молока:

Fв/ц= 4/3*πr3ρмV2/gRц,

де r- радіус частинки, м; ρм - густина частинки, кг/м3; V- швидкість руху повітря та частинки у циклоні, м/с; Rц - радіус циклона, м.

13. Обладнання для сепарування

Продуктивність  сепараторів - вершковіддільників визначають за формулою, м3/год,

М = 48* 106βZn2tgαd2t(R3вел – R3м),

де β - технологічний коефіцієнт корисної дії сепаратора (β = 0.5-0.7);                    Z - кількість тарілок; n - частота обертання барабана, 1/с; α - кут нахилу твірної тарілки (α = 40-60°); (d - розрахунковий радіус жирової кульки, м; Rвел - максимальний радіус конусної частини тарілок, м; Rм - радіус тарілок від осі до центра отвору у тарілці, м; t - температура молока, К.

14. Обладнання для виробництва масла

Частоту обертів масловиготовлювача періодичної дії визначають за формулою, об/хв.,

n = 30 /√R ,

де R - радіус барабана масловиготовлювача ,м.

Продуктивність масловиготовлювача за зміну, кг/змiну,

Мзм=V*tзм /tц

де V - об'єм вершків, м ; tзм - тривалість зміни, год.; tц - тривалість циклу, год.; ρ - густина вершків, кг/м3.

Тривалість   циклу   складається   із   тривалості наповнення бочки вершками, збивання, випуску маслянки, промивання масла, оброблення і вивантаження масла із масловиготовлювача .

Потужність привода масловиготовлювача визначають за формулою, Вт,

Nпр = NпитVρ/ήперήе/д,

де Nпит - питомі втрати потужності на виробництво 1 кг масла ( Nпит= 4-5 Вт/кг);  ήпер- коефіцієнт корисної дії механічної передачі (ήпер = 0.85-0.9); ήе/д - коефіцієнт корисної дії електродвигуна (ήе/д = 0.9-0.95).

існує також спрощена формула для визначення потужності привода, Вт,

Nпр ~ 0.005 V.

       Підвищення температури вершків під час їх збивання, К.

Δt = Nпр ήтt/VρС,