Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 7

під час вибору основного, допоміжного і підйомно-транспортного обладнання стежити за тим, щоб воно задовольняло вимогам техніки безпеки.

                                  5. Розрахунки машин і апаратів

Всі машини і апарати, які вибирають під час проектування молочного підприємства, можна умовно розділити на дві групи. До першої групи належать машини і апарати, які характеризуються деяким робочим елементом, що забезпечує необхідну продуктивність; до другої - машини і апарати з постійними параметрами щодо продуктивності незалежно від умов прийнятих режимів обробки молока.

У зв'язку з цим обсяг і мета розрахунків для кожної групи обладнання різні

До першої групи обладнання входять всі види теплообмінної апаратури - сепаратори, гомогенізатори, обладнання для виробництва морозива, сушарки і т. ін.

Друга  група  обладнання  -  розфасовувальні, дозувальні, пакувальні машини і апарати, машини для миття тари і штучних продуктів.

     6.Обладнання для транспортування і зберігання продуктів

Зміну температури продукту в цистернах, танках, ваннах і баках можна визначити за формулою, К,

t2 =2k*Ft(tc –t1) + 2МСt1/2МС + kFt,

де k - коефіцієнт теплопередачі. Вт/(м2 *К); t - тривалість перебування продукту в резервуарі, год; М - кількість продукту, кг; С - теплоємність продукту, Дж/(кг*К); t1, t2 - відповідно початкова і кінцева температура продукту, К; tc -температура навколишнього середовища, К; F - площа поверхні резервуара, м2.

Під час розрахунків обладнання, призначеного для зберігання молока, коефіцієнт теплопередачі к; можна прийняти в таких межах, Вт/(м2*К) : неізольовані баки - 4-5;

ізольовані баки, ванни - 1-3; ізольовані танки - 0.5-1.5.

Під час розрахунків обладнання, призначеного для доставки молока, з достатньою точністю коефіцієнт теплопередачі k можна прийняти в таких межах, Вт/(м2 *К):

фляги не укриті - 8-12; фляги укриті - 2-4; контейнери з ізоляцією - 1-2; цистерни -0.75-1.5.

Важливий техніко-економічний показник роботи обладнання для доставки і зберігання молока - тривалість його спорожнення - tсп. Цей показник залежить від способу спорожнення.

Під час спорожнення системи повітрям, яке надходить в герметичну посудину і витискує рідину, тривалість спорожнення tсп визначають за формулою, с,

tсп=V/mf √ 2gH                    

де V - об'єм продукту, м3; m - коефіцієнт витікання (m=0.6-0.9); f - площа перерізу вихідного патрубка, м2; g - прискорення сили тяжіння, м/с ; Н - різниця тисків всередині і зовні резервуара, Па.

Під час розрахунків за цією формулою висотою стовпа рідини h нехтують. Під час спорожнення самопливом тривалість витікання рідини з вертикальних танків визначають за формулою:

                                             tсп=2V/mf √ 2gh                   

де h - початкова висота стовпа рідини, м.

Тривалість спорожнення горизонтальних танків розраховують так:

tсп=V/mf √ 0.694*2gr                  

де г - радіус танка, м.

7. Обладнання для приймання

Продуктивність вагів або їх пропускну спроможність визначають за формулою, кг/год,

M=60G/t цде G- вантажопідйомність вагів, кг, tц - тривалість одного циклу, хв.( tц = 3-5 хв).

Важливим показником, що характеризує точність вагів, є їх похибка Т, яку розраховують за формулою

Т= (Рвантдійсн)/Рдійсн*100%,

де Рвант, Рдійсн -  відповідно маса вантажу, яку показують ваги, і дійсна, кг.

8. Трубопроводи

Діаметр трубопроводу, що задовольняє технологічним вимогам, розраховують за формулою, мм,

d=100√М/900πω

де М - кількість рідини, м 3 /год; (ω - швидкість руху рідини, м/с.

При   виборі   швидкості   руху   продукту   по трубопроводах потрібно врахувати його структуру. Швидкість руху приймають у таких межах, м/с: молоко -0.8-1.5; вершки, згущене молоко - 0.3- 0.5; сметана - 0.2-0.3; знежирене молоко, маслянка, сироватка - 1 -2.

Втрати напору в трубопроводі визначаються сумою опорів, що виникають під час переміщення продукту.

Загальний гідравлічний опір Но визначають за формулою, Па,

Но = Нтер + Нмоп

де Нтер - гідравлічний опір тертя прямої труби; Нмоп - сума місцевих опорів (опори в місцях поворотів потоку, звужень, розширень, при вході, виході і т. ін.).