Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 3

гідравлічний - проводять для визначення опорів у трубо-повітропроводах машини, пристроях з гідро- і пневмоприводами. На основі проведених гідравлічних розрахунків вибирають насоси, вентилятори; оптимальний режим роботи обладнання. При гідравлічному розрахунку апаратів визначають діаметри патрубків для входу та виходу продукту, діаметри змійовиків, розміри повітряних каналів і т.д. Діаметри труб приводять до стандартних;

тепловий - перевіряють , чи спроможна використана теплопередавальна поверхня апарата забезпечити подавання чи відведення тепла в потрібній кількості за певний час. У процесі проектування нових апаратів з теплообмінними пристроями визначають необхідну поверхню теплопередачі, виходячи з регламентних температурних даних оброблюваного продукту. Температуру теплоносіїв беруть за заводськими даними або ж приймають самостійно в межах можливого діапазону температур. Коефіцієнти теплопередачі можна брати готовими із літератури.

П р и м і т к а. Під час виконання курсового проекту залежно від теми деякі з перелічених розрахунків можуть бути виключені  за вказівкою керівника.

Правила експлуатації (3…4 стор.), включають заходи з обслуговування технологічного обладнання. Описується підготовка обладнання до роботи після тривалої зупинки чи ремонту, обслуговування під час роботи (спосіб заповнення, які параметри і як регулюються під час роботи та спосіб вивантаження). Відзначити як часто і яким чином проводиться дезинфекція обладнання та трубопроводів.

Висновки (0,5…0,7 стор.) містять в собі оцінку результатів (розрахунків) курсового проекту, зокрема з погляду їх відповідності вимогам завдання. У них

відображають техніко-економічні показники проектованого обладнання, наводять міркування щодо ефективності проекту.

Список використаної літератури (1…2 стор.). Всі дані, взяті з довідників і книжок, повинні мати посилання на літературні джерела. У список літератури включають всі використані назви і розташовують їх у порядку посилання на них у тексті курсового проекту або в алфавітному порядку. Відомості про книги (монографії, підручники, словники і т. ін.) повинні включати в собі: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, кількісну характеристику (обсяг у сторінках). Відомості про проектну та іншу технічну документацію (промислові каталоги, прейскуранти та ін.) повинні включати в себе: заголовок, вид документації, організацію, що випустила документацію, місто і рік випуску.

3. ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Розрахунково-пояснювальна записка є навчальним текстовим, технічним документом і повинна виконуватись згідно з ГОСТом 2.105-95. Пояснювальну записку необхідно виконувати на аркушах формату А4 (ГОСТ 9327-60).

Текст розділів курсового проекту розподіляють на підрозділи (параграфи) і пункти. Розділи нумерують арабськими цифрами. Після номера розділу ставлять крапку. Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 2.1 (перший підрозділ другого розділу).

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною: першою сторінкою є титульний аркуш, далі йдуть завдання, реферат і зміст. Лист, який вміщує зміст курсового проекту, виконується з рамкою і зі штампом висотою 45мм., наступні без штампів, але з рамками. Список використаної літератури включають у нумерацію.

У записці застосовують прийняті в науково-технічній літературі терміни, позначення і скорочення. Всі розрахунки супроводжують ескізами і схемами із зазначенням усіх розрахункових розмірів. Використані для розрахунку графіки наводять у пояснювальній записці або роблять посилання на літературне джерело, з якого запозичені ці графіки. Рисунки (таблиці) нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунку (таблиці) повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунка (таблиці), розділених крапкою, наприклад, рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Рисунки і таблиці повинні мати назву.  Формули також нумерують арабськими цифрами в межах розділу і беруть у дужки.