Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 4

У змісті послідовно перелічують заголовки розділів, підрозділів і вказують номери сторінок, на яких розміщений їх початок. Зміст повинен складатися з усіх заголовків, які є в курсовому проекті в межах розділів та підрозділів.

 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

Графічна частина складається з 2-3 аркушів формату А1 (594 х  841 мм) середньої насиченості:

загальний вигляд машини, автомата чи апарата - 1-2 аркуші;

принципова технологічна схема - 1 аркуш.

Креслення повинні бути оформлені відповідно до ЄСКД (ГОСТ 2,301-68; 2,302-68; 2,303-68; 2,304-69; 2,306-68;   2,307-68).

Зміст креслень вибирає студент і узгоджує з керівником курсового проекту. Креслення повинні бути оформлені грамотно, чітко і акуратно. Студент повинен виявити уміння вдало вибрати масштаб, розмістити проекції так, щоб найбільш наочно і зручно для читання подати розробки. За винятком креслення принципової технологічної схеми на всіх інших кресленнях повинні бути проставлені всі основні розміри: габаритні, між осями, основні розрахункові та необхідні для складання і встановлення машини чи апарата на фундамент. Специфікація (перелік частин обладнання у вигляді вузлів) повинна наводитись на окремих аркушах.

Кількість проекцій, розмірів, перетинів має бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про конструкцію апарата та його вузлів. Так, загальний вигляд апарата подається не менше, як у двох проекціях.

Масштаби зменшення вибираються із ряду: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. Масштаби збільшення: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Якщо на форматі всі креслення виконані в одному масштабі, його значення проставляється у відповідній графі рамки основного напису. Коли на одному форматі розміщені креслення різних масштабів, їх вказують безпосередньо біля зображень відповідних вузлів. Виносні елементи (вузли, види і т.д.) повинні розташуватись на аркуші загального вигляду.

 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Захист курсового проекту має публічний характер. Студент захищає проект на кафедрі перед комісією.

Під час захисту студент повинен коротко викласти зміст проекту, основи його розрахунку, підкреслити його особливості, основні техніко-економічні показники і навести приклади ефективності проектованого обладнання.

Члени комісії ознайомлюються з графічною частиною і пояснювальною запискою проекту, задають запитання, що дають можливість з’ясувати, наскільки студент орієнтується у матеріалі, як засвоїв методику проектування, який його творчий внесок у розроблення обладнання. Відповіді повинні бути чіткими і впевненими. На основі висновків комісії і керівника курсового проекту про його якість і захист, студент отримує оцінку за чотирибальною системою.

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

1.  Обладнання для приймання, охолодження і зберігання молока – вертикальні та горизонтальні ємності, пластинчаті охолоджувачі, обладнання для обліку.

2.  Механічна обробка молока – сепаратори, гомогенізатори.

3.  Теплова обробка молока (обладнання для нагрівання і охолоджування) – пластинчаті охолоджувальні установки, пастеризаційні ванни, пластинчаті пастеризатори, трубчаті пастеризатори.

4.  Розлив, фасування та упакування молока і молочних продуктів – молокорозливочні автомати, автомати для фасування та упакування сиру і сирних виробів, фасування та упакування сипучих продуктів.

5.  Обладнання для виробництва сухих продуктів і молочних консервів – вакуум-випарні установки, сушильні установки.

6.  Спеціалізоване обладнання для виробництва морозива – фризери періодичної та неперіодичної дії, обладнання для закатки.

7.  Обладнання для виробництва твердих сирів і виготовлення тваринного масла - сирні ванни, вальцеві і безвальцеві масловиготовлювачі, сепаратори високожирних вершків.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ

1. Загальні положення

Розробка курсового проекту для спеціальності 7.091709 являє собою логічне узагальнення отриманих студентами знань з дисципліни “Технологічне обладнання для молочної промисловості".