Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості"

Страницы работы

Содержание работы

методичні вказівки

Мета виконання проекту - зміцнити теоретичні знання, отримані під час вивчення потрібної дисципліни і вдосконалити навички в проектних розрахунках та методах технічного проектування, вивчених у загальноінженерних дисциплінах.

Навчальне завдання полягає у вирішенні конкретних проблем у галузі технологічного обладнання підприємств молочної промисловості. При цьому студент повинен:

-  виявити вміння і навички при розрахунку машин і апаратів молочної промисловості, користування періодичною та довідковою літературою, вибору найвигіднішого обладнання для виконання конкретних  технологічних операцій;

-  мати чітке уявлення про проектований об’єкт, його технологічне призначення в загальній технологічній схемі виробництва, конструктивні форми;

-  вміти правильно вибирати потрібні вихідні дані для розрахунків, розробити структурно-логічну схему і програму розрахунку даного об’єкта на ЕОМ;

-  дати конструктивні рішення, що ґрунтуються на виконаних розрахунках, які узгоджені з вимогами виробництва і забезпечують оптимальні умови його експлуатації;

-  графічно грамотно зобразити проектований об’єкт;

-  розробити правила експлуатації.

Тематика курсових проектів з технологічного обладнання галузі може бути розподілена на три основні групи:

1)  принципове конструкторське розроблення машини або апарата (або окремого вузла), призначених для виконання заданого технологічного процесу;

2)   розрахунок та інженерний аналіз роботи існуючої машини, апарата або групи об’єктів у їх взаємозв’язку;

2)  обґрунтування підбору і розрахунку обладнання будь-якого цеху заводу або окремих технологічних ліній.

Перед студентом може бути поставлене й завдання дослідницького характеру: провести визначені дослідження з метою уточнення розрахункових або експлуатаційних параметрів об'єкта.

Тема курсового проекту надає викладач - керівник курсового проектування. Студент може самостійно сформулювати тему курсового проекту, виходячи з потреб підприємства, де він проходив практику, і запропонувати викладачеві для затвердження. Самостійний вибір теми значною мірою полегшує роботу над курсовим проектом і дає можливість отримати найцінніші навички для майбутньої інженерної діяльності.

 ОБСЯГ І ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки рукописного (обсягом 30-40 сторінок) чи машинописного тексту (500 знаків на сторінку) і 1-2 аркушів графічної частини формату А4.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати титульний аркуш затвердженого зразка, після якого вкладається завдання на курсовий проект. Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні розділи:

1.  Реферат.

2.  Зміст.

3.  Вступ.

4.  Порівняльна характеристика аналогічного обладнання.

5.  Опис фрагмента технологічної схеми виробництва та  проектованого обладнання.

6.  Розрахунки (технологічні, конструктивні, гідравлічні, теплові).

7.  Правила експлуатації.

8.  Висновки.

      9.   Список використаної літератури.

      10. Додатки (специфікації, тощо).

Титульний аркуш включає в себе такі дані:

Зверху: ”Міністерство аграрної політики України”, а далі “Сумський національний аграрний університет”. Ще нижче “Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв”.

Посередині аркуша: “Курсовий проект на тему: (зазначається тема), далі

·  виконав: студент групи (прізвище, ініціали);

·  керівник: (вчене звання, прізвище, ініціали).

Зміст повинен включати всі розділи і підрозділи у формулюванні, поданому в тексті. Дрібніші розділи тексту (параграфи, пункти, що позначаються трьома або чотирма цифрами) до змісту не вносяться. Проти назви кожного розділу або підрозділу вказується початкова сторінка. Скорочене позначення сторінки (стор.) наводиться один раз - зверху. Розділи “Вступ”, “Висновки” та “Список використаної літератури” не нумеруються.

Вся пояснювальна записка являє собою єдине ціле. Її розділи повинні бути логічно і послідовно пов’язані. Так кожний попередній розділ має ставити якесь завдання, яке вирішується в наступному розділі.

Реферат (1 стор.) повинен відображати основний зміст курсового проекту. Його будують за такою схемою:

·  відомості про об’єкт проекту, кількість ілюстрацій і таблиць, що супроводжуються вказівками про їх характер;

·  перелік ключових слів, що характеризують основний зміст реферованого проекту (від 5 до 15), написаних в називному відмінку в рядок, через коми;

·  текст реферату.

П р и м і т к а. Ключовим називається слово (іменник) або словосполучення, що виражає окреме поняття, що розкриває зміст тексту. Ключові слова в сукупності повинні давати поза контекстом досить повне уявлення про зміст курсового проекту.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
296 Kb
Скачали:
0