Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту, страница 7

Виконання зазначених завдань, а також розроблення заходів з підвищення стійкості роботи кожна з дослідницьких груп головних фахівців проводить окремо щодо впливу кожного з уражальних чинників на стійкість роботи кожного з підвідомчих елементів об'єкта. При цьому для кожного з елементів об'єкта виконують текстові та графічні доку­менти. Графічні документи оформляють на спеціальних бланках, що мають назви:

"Результати оцінки фізичної стійкості____________________________________________  

                                                                (назва досліджуваного елемента об'єкта)

 до впливу повітряної ударної хвилі (сильного вітру, повені тощо)";

"Результати оцінки фізичної стійкості____________________________________________  

                                                                 (назва досліджуваного елемента об'єкта)

до впливу теплового випромінювання вибухів і (або) теплового випромінювання пожеж";

"Результати оцінки фізичної стійкості____________________________________________  

                                                                  (назва досліджуваного елемента об'єкта)

до впливу проникної радіації, радіоактивного зараження і (або) радіоактивного забруднення";

"Результати оцінки фізичної стійкості____________________________________________  

                                                                  (назва досліджуваного елемента об'єкта)

 до впливу хімічного зараження і (або) хімічного забруднення".

До кожного з цих графічних документів додають текстові докумен­ти, які мають таку назву: "Висновки за результатами оцінки фізичної стійкості    до впливу повітряної (назва досліджуваного елемента об'єкта) ударної хвилі (сильного вітру, повені тощо)" (або до впливу теплового випромінювання вибухів і світлового випромінювання пожеж, або до впливу проникної радіації, радіоактивного зараження та радіоактивного забруднення, або до впливу хімічного зараження або хімічного забруд­нення відповідно). Зразки зазначених бланків наведено далі.

У "Висновках..." зазначають, чи є досліджуваний елемент об'єкта стійким до впливу повітряної ударної хвилі (або до впливу теплового випромінювання вибухів і теплового випромінювання пожеж, або до впливу проникної радіації, радіоактивного зараження та радіоактивного забруднення, або до впливу хімічного зараження чи хімічного забруд­нення) з параметрами указаних уражальних чинників, що характерні для вірогідних надзвичайних ситуацій. Якщо значення межі фізичної стійкості досліджуваного елемента об'єкта до якогось із зазначених уражальних чинників більше від максимально можливого значення ве­личини параметра цього чинника у районі розташування досліджуваного елемента або дорівнює йому, то досліджуваний елемент є стійким до впливу цього уражального чинника, а якщо менше, то — нестійким (мак­симально можливі значення величин параметрів кожного з уражальних чинників визначають за результатами порівняльного аналізу величин однотипних параметрів для кожної з вірогідних надзвичайних ситуацій). В останньому випадку у "Висновках..." перелічують запропоновані конкретні заходи (щодо підвищення стійкості досліджуваного елемента до впливу цього чинника) і пропозиції щодо порядку їх реалізації.

Зазначені "Результати оцінки фізичної стійкості..." і "Висновки..." є основою звітних матеріалів дослідницьких груп. Саме на основі цих матеріалів група керівника дослідження складає узагальнюючу доповідь за результатами досліджень і згодом — проект "Плану реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій", де зазначає основні заходи з підвищення сталості функціонування об'єкта у надзвичайних ситуаціях, а також проекти "Планів реагування на вірогідні надзвичайні ситуації" (тобто планів дій з метою надання невідкладної допомоги потерпілим та усунення загрози життю та здоров'ю людей).

На третьому етапі підводять підсумки проведених досліджень. Для цього керівники груп головних фахівців готують доповіді, в яких вик­ладають висновки з оцінки стійкості роботи підпорядкованих їм елементів об'єкта у надзвичайних ситуаціях і пропозиції з питань ор­ганізації надійного захисту робітників, службовців і населення, а також з підвищення межі фізичної стійкості підпорядкованих елементів вироб­ництва. До доповідей додаються графічні й текстові документи, а також необхідні таблиці, схеми, плани тощо.

Група керівника дослідження на основі цих доповідей складає узагальнюючу доповідь про результати дослідження, в якій відображаються: можливості щодо захисту робітників, службовців і на­селення в захисних спорудах на об'єкті економіки у надзвичайних ситуаціях та найбільш вразливі дільниці виробництва; перелік тих практичних заходів з підвищення межі фізичної стійкості елементів об'єкта, які слід виконати заздалегідь, а також тих, що необхідно вико­нувати в період появи загрози виникнення надзвичайної ситуації (завчасно, як правило, планується виконання найбільш трудомістких заходів, які потребують значних матеріальних витрат і значного часу на їх реалізацію; на період загрози виникнення надзвичайної ситуації планують заходи, що можуть бути легко реалізовані, або завчасне ви­конання яких недоцільне); порядок та орієнтовні терміни виконання конкретних видів невідкладних робіт у зонах вірогідних надзвичайних ситуацій.

Після всебічного обговорення узагальнюючої доповіді учасниками дослідження група керівника дослідження розробляє проекти "Плану реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій" та "Планів реагування на конкретні надзвичайні ситуації" (тобто планів дій органів управління та сил цивільного захисту оборони об'єкта у випадку надзви­чайних ситуацій).

Правильність проведення розрахунків, обґрунтованість й ефективність заходів зазначених планів перевіряють на спеціальному навчанні сил цивільного захисту об'єкта, яке проводиться під керівництвом начальника місцевого управління (відділу) з питань НС і ЦЗН.