Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту, страница 4

Група начальника виробничого відділу оцінює стійкість управління виробництвом і розробляє конкретні заходи щодо її підвищення. Група начальника відділу матеріально-технічного постачання аналізує систему забезпечення виробництва усім необхідним для випус­ку продукції в надзвичайних ситуаціях; оцінює умови відправлення продукції замовнику та стійкості роботи транспорту; виконує розрахун­ки додаткових резервів сировини, обладнання, комплектуючих виробів, а також визначає місця їхнього розосередженого зберігання, стійкість існуючих і накреслених на випадок надзвичайних ситуацій зв'язків з по­стачальниками та споживачами; розробляє конкретні заходи з підвищення їхньої стійкості. Ця група на основі заявок, що надходять від інших дослідницьких груп, складає розрахунки на будівельні й інші матеріали для відновлення виробництва та будівництва захисних споруд, яких не вистачає на об'єкті та в позаміській зоні.

Група відділу в НС і ЦЗН об'єкта оцінює загальний стан цивільного захисту об'єкта та визначає заходи щодо забезпечення надійного захисту робітників і службовців.

Служба оповіщення та зв'язку цієї групи вивчає й оцінює стійкість зв'язку з центральними, регіональними та місцевими органами державної виконавчої влади, з управліннями (відділами) з питань НС і ЦЗН, з ви­робничими підрозділами та формуваннями цивільного захисту; оцінює надійність системи оповіщення, повноту обладнання пунктів управління і вузла зв'язку.

Служба сховищ та укриттів оцінює надійність укриття робітників і службовців, правильність експлуатації сховищ і укриттів, готовність їх до використання за прямим призначенням; розраховує час, необхідний для оповіщення робітників і службовців, збору і укриття їх у захисних спорудах; подає у групу начальника відділу матеріально-технічного по­стачання заявку на необхідну кількість продуктів харчування для закла­дання їх у сховища.

Служба радіаційного та хімічного захисту оцінює можливості робо­ти об'єкта при різних рівнях радіації та хімічного зараження (забруднен­ня); виробляє рекомендації щодо захисту робітників і службовців від можливого радіоактивного і хімічного зараження (забруднення); визначає варіанти режимів протирадіаційного захисту людей в умовах радіоактивного зараження (забруднення) різного ступеня й розробляє графік робочих змін при проведенні рятувальних робіт; аналізує забезпеченість робітників і службовців засобами індивідуального захис­ту та порядок видачі цих засобів; готує пропозиції щодо організації та ведення радіаційної та хімічної розвідки, організації санітарної обробки людей, знезаражування одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, транспорту, техніки та споруд із зазначенням сил і засобів для вико­нання цих завдань.

Медична служба розробляє заходи з організації медичного обслу­говування робітників, службовців і населення у надзвичайних ситуаціях на об'єкті та в позаміській зоні, а також при проведенні невідкладних робіт у зоні НС; визначає можливі втрати робітників, службовців та особового складу формувань цивільного захисту, а також сили та за­соби для надання невідкладної медичної допомоги потерпілим; опра­цьовує рекомендації з організації дозиметричного контролю при перебуванні людей у зоні радіоактивного зараження (забруднення), рекомендації щодо захисту продуктів харчування та джерел постачан­ня водою.

Служба охорони громадського порядку розробляє заходи з підсилення перепускного режиму, з охорони матеріальних цінностей, із забезпечення громадського порядку на об'єкті у процесі евакуації; визначає відповідальних осіб за забезпечення громадського порядку при укритті робітників, службовців і населення в захисних спорудах.

Згідно з викладеним вище кожна з дослідницьких груп прово­дить оцінку стійкості роботи тих конкретних елементів об'єкта економіки, що входять до сфери її компетенції. Для забезпечення високої ефективності цієї роботи група керівника дослідження разом з групою відділу з питань НС і ЦЗН визначають найбільш вірогідні для даного об'єкта причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, при­родного, соціально-політичного та воєнного характеру, розробляють можливі сценарії їхнього розвитку.

Так, можливими причинами виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах економіки України можуть бути: застосу­вання зброї масового ураження (ядерних боєприпасів, хімічних боєприпасів, бактеріологічних засобів); застосування сучасних ефек­тивних засобів ураження (систем високоточної зброї, запалювальної зброї, вакуумних боєприпасів та ін.); застосування традиційних засобів ураження (авіаційних бомб, ракет класу "Поверхня - поверхня" і "Повітря - поверхня", систем залпового вогню, снарядів, мін тощо).

При цьому на елементи об'єкта економіки можуть впливати такі первинні уражальні чинники: ударна хвиля (у повітрі, в фунті, у воді); теплове випромінювання вибухів і світлове випромінювання пожеж; проникна радіація; радіоактивне зараження (місцевості, повітря, водой­мищ, об'єктів тощо); хімічне зараження бойовими отруйними речовина­ми (місцевості, повітря, водоймищ, об'єктів тощо); бактеріологічне за­раження (місцевості, повітря, водоймищ, об'єктів тощо). Можливий та­кож вплив нейтронного випромінювання, електромагнітного імпульсу тощо.

Причинами виникнення надзвичайних ситуацій техногенного ха­рактеру можуть бути: транспортні аварії та катастрофи; пожежі; неспровоковані вибухи; аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних або біологічних речовин; раптове руйнування будівель і споруд; аварії на системах життєзабезпечення, електроенергетичних системах, системах зв'язку та телекомунікацій; гідродинамічні аварії то­що.

Виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру може бути зумовлено: небезпечними геологічними, метеорологічними та гідрологічними морськими (або прісноводними) явищами; деградацією ґрунтів і надр; негативними змінами стану повітряного басейну; інфекційними захворюваннями людей, сільськогосподарських тварин, масовим ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками; негативними змінами стану водних ресурсів і біосфери.