Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту, страница 17

Надійно захистити все технологічне устаткування вкрай важко. Завдання полягає у зведенні до мінімуму втрат найбільш цінного, унікального обладнання та пошкодження слабких елементів технологічної лінії. Основними способами підвищення надійності технологічного обладнання є такі: розміщення найбільш цінного і ударонестійкого обладнання в будівлях підвищеної міцності, а більш стійкого обладнання — в будівлях з легкими неспалимими конструкціями; захист пультів.

3.7 Декларація про безпеку промислового підприємства

Декларування безпеки промислового підприємства здійснюється з метою забезпечення контролю за додержанням норм і правил безпеки, оцінки достатності й ефективності заходів щодо запобігання виникненню і ліквідування надзвичайних ситуацій на конкретних промислових об'єктах. Декларація безпеки є документом, який визначає можливий ха­рактер і масштаби НС, що можуть виникнути на конкретному об'єкті, а також впроваджені на ньому заходи щодо попередження і ліквідування таких надзвичайних ситуацій.

Декларація повинна характеризувати безпеку промислового підприємства на етапах введення в дію, експлуатації, виведення з експлуатації та ліквідування і містити такі розділи:

1) „Відомості про місце розташування, природно-кліматичні умови,
чисельність персоналу";

2) „Основні характеристики і особливості технологічних процесів і
вироблюваної продукції";

            3) „Техногенна безпека" (визначення переліку надзвичайних си­туацій природного і техногенного характеру (що можуть виникнути на території промислового об'єкта або поширюватись на неї; визначення можливої величини ризику виникнення кожної з таких НС; прогнозування можливих  соціально-економічних  і  екологічних  наслідків  кожної з
вірогідних   НС;   перелік  заходів   щодо  запобігання   виникненню   і пом'якшення наслідків конкретних НС та обґрунтування їх достатності й ефективностi; опис дiй персоналу, спрямованих на локалiзацiю лiквiдування вiрогiдних аварiйних ситуацiй, тощо);

4) "Характеристика систем контролю за безпекою промислового виробництва, відомості про змiст i обсяги органiзацiйних, технiчних та iнших заходiв з попередження виникнення надзвичайних ситуацiй";

5) "Bідомості відносно створення i пiдтримання у готовності локальної системи оповіщення персоналу промислового об’єкта і населення про виникнення НС»;

6) «Характеристика заходів щодо створення на промисловому об’єкті підготовки та підтримання у готовності до застосування сил і засобів для запобігання виникненню НС, а також заходів з навчання персоналу і діям у НС»;

7) «Характеристика заходів із захисту персонала промислового об’єкта у разі виникнення НС»;

8) «Порядок дій сил і засобів щодо запобігання виникненню і ліквідування НС»;

9) «Відомості про наявні резерви матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для ліквідування вірогідних НС та їхню номенклатуру»;

10) «Порядок інформування населення і виконавчих органів місцевого самоврядування про НС, які вже виникли або можуть виникнути».

Декларація розробляється для діючих промислових підприємств та тих що проектуються (незалежно від виду діяльності та форми власності) та затверджуються керівником організації, до складу якої входить підприємство. Вона складається у 3 примірниках та відсилається до МНС та до виконавчого органу місцевого самоврядування. Перший примірник зберігається в організації, яка затвердила декларацію. Декларація повинна уточнюватись у разі зміни норм безпеки або відомостей про промисловий об’єкт, але не рідше ніж один раз на 5 років.

3.8 Матеріали дослідження існуючої сталості функціонування промислового обєкта

Цей документ створюється з метою завчасного виявлення «вузьких місць» у сфері виробництва та ЦЗ конкретного об’єкта та своєчасної розробки та проведення ефективних заходів щодо забезпечення надійного захисту персоналу та виробничого комплексу від впливу ура жальних чинників кожної з вірогідних для об’єкта НС. Він являє собою загальний звіт про результати дослідження існуючої сталості функціонування об’єкта, в якому визначені межі кожного з елементів цього об’єкта до впливу кожного з уражальних чинників вірогідних НС,А також наведено конкретні обґрунтовані заходи з підвищення до прийнятого рівня захисту персоналу і опороздатності кожного з елементів.

 Дослідження необхідно виконувати кожні 5 років. При цьому до «Матеріалів дослідження існуючої сталості функціонування діючого промислового об’єкта» слід обов’язково включити «»Картки очікуваної інженерної (пожежної, радіаційної, хімічної) обстановки» для кожної з вірогідних для об’єкта НС, а також «Результати оцінки фізичної стійкості…» і «Висновки з результатів оцінки фізичної стійкості…» для кожного з елементів досліджуваного об’єкта.

/Розповідь/

Висновок

В Україні створено комплект нормативно-правових документів, який забезпечує інформаційно-методичну підтримку розробки і впровадження ефективних заходів щодо забезпечення техногенної безпеки і сталого функціонування об’єктів господарювання.

Лекцію розробили:  ст. викладач Яковлев Л.Б.

                                   асистент Клеєвська В.Л.

Лекцію обговорено і схвалено на засіданні кафедри № 106.

Протокол №__ від___________________