Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту, страница 13

Значення величин коефіцієнтів послабления дози радіації за даними про вели­чину поглинутої дози радіації від дії проникної радіації  Д пр.відкр.місц (яку можуть одержати люди, що знаходяться на відкритій місцевості у районі розташування досліджуваного елемента). У відповідні рядки сьомої колонки бланка записують значення максимально можливої величини однократно поглинутої дози радіації) від дії радіоактивного зараження – Дmax рад.забр.вир.пр (яку можуть одержати люди, які знаходяться у виробничому приміщенні) або значения максимально можливої величини однократно поглинутої дози радіації від дії радіоактивного зараження - Дmax рад.забр (яку можуть одержати люди, що знаходяться у захисних спорудах цього елемента протягом установленого терміну). Значення величин Дmax рад.забр.вир.пр і Дmax рад.забр.зах.сп визначають з урахуванням величин коефіцієнтів послаблення дози радіації за даними про


Рис. 3 – Результати оцінки фізичної стійкості досліджуваного елемента об’єкта

максимально можливу величину однократно поглинутої дози радіації від дії радіоактивного зараження Дмах рад. зар. відкр місц (яку можуть одержати люди, що знаходяться на відкритій місцевості у районі розташування досліджуваного елемента протягом установленого терміну у випадку, коли цей елемент опиниться на осі сліду радіоактивної хмари ядерного вибуху). У відповідні рядки восьмої колонки бланка записують значення максимально можливої величини однократно поглинутої дози радіації від дії радіоактивного забруднення Дмах рад, забр. вир. пр (яку можуть одержати люди, що знаходяться у виробничих приміщеннях досліджуваного еле­мента протягом установленого терміну) і значення максимально можливої величини однократно поглинутої дози радіації від дії радіоактивного забруднення Дтахрад. за6р. зах. сп (яку можуть одержати осо­би виробничого персоналу, що знаходяться у захисних спорудах цього елемента    протягом   установленого   терміну).   Значення   величин Дмах рад. забр вир. пр і Дмах рад. забр. зах. сп визначають з урахуванням величин коефіцієнтів послаблення доз радіації за даними про максимально мож­ливу величину однократно поглинутої дози радіації від дії радіоактивного забруднення Дмах рад. завр. відкр. місц (яку можуть одержати люди, що знахо­дяться на відкритій місцевості у районі розташування досліджуваного елемента протягом установленого терміну, коли цей елемент опиниться на осі сліду радіоактивної хмари, яка утворилася внаслідок аварії на ядерно-енергетичному об'єкті). У відповідні рядки дев'ятої та десятої ко­лонок бланка записують значення величин, що визначають межу фізичної стійкості досліджуваного елемента до впливу іонізуючих випромінювань: значення величини, що визначає межу опороздатності інженерно-технічного комплексу досліджуваного елемента Допор.lim і зна­чення  величини  межі  надійності  захисту  виробничого  персоналу Двир.перс.lim відповідно.

Значення величини Допор.lim визначають як найменшу з величин поглинутої однократної дози радіації, при впливі яких на матеріали та комплектуючі вироби кожної зі складових частин досліджуваного еле­мента (чутливих до дії іонізуючих випромінювань) може виникнути не-зворотна зміна параметрів матеріалів і комплектуючих виробів якоїсь з найбільш чутливих його складових частин.

Значення величини межі надійності захисту виробничого персоналу досліджуваного елемента Двир. перс.LIM  визначає начальник цивільного за­хисту об'єкта як значення величини встановленої поглинутої однократної дози опромінювання кожного з робітників і службовців Двстан.

Відповідно до вимог нормативних документів значення величини Двстан може стано­вити або 0,3, або 0,5, або 0,7 від допустимої безпечної однократно поглинутої дози опромінювання людей - 50 Р (50 рад, 50 бер). Саме такі значення величини Двстан забезпечують можливість подальшого викори­стання виробничого персоналу у надзвичайних ситуаціях без небезпеки втрати працездатності та погіршення стану здоров'я. Таким чином, у де­сяту колонку бланка слід записати Двир. перс. lim = Двстан (конкретні значення величини Двстан наведено у розділі "Характеристика промислового об'єкта"); у одинадцяту колонку бланка слід записати значення величини межі фізичної стійкості досліджуваного елемента Дел. lim як найменше з величин Допор.lim і Двир. перс. lim

На цьому закінчується оформлення бланка "Результати оцінки фізичної стійкості... до впливу проникної радіації, радіоактивного зара­ження та (або) радіоактивного забруднення".

Далі оформляють текстовий документ "Висновки за результатами оцінки фізичної стійкості... до впливу проникної радіації, радіоактивного зараження та (або) радіоактивного забруднення" за зразком, наведеним далі, для досліджуваного елемента. При цьому перш за все формулю­ють висновки про фізичну стійкість досліджуваного елемента.

Висновки формулюють за такою методикою. Досліджуваний еле­мент буде стійким до впливу проникної радіації та радіоактивного зара­ження від ядерних вибухів при одночасному виконанні таких умов:

•          значення величини межі надійності захисту виробничого персо­
налу більше або дорівнює сумі величини поглинутої дози опромінювання
від дії проникної радіації та максимально можливої величини поглинутої
однократної дози від дії радіоактивного зараження, які можуть одержати
люди, що знаходяться у виробничих приміщеннях або у сховищах цього елемента протягом установленого терміну (тобто Двир. перс. limДпр.вир.пр +  Дтах рад. зар. вир. пр або Двир. перс. limДпр.зах.сп +Дmахрад. зар. зах. сп);

•          значення   величин,   що   визначають   межу   опороздатності
інженерно-технічного комплексу досліджуваного елемента більші або
дорівнюють максимально можливим значенням суми величин дози
радіації від дії проникної радіації та від впливу радіоактивного заражен­
ня,   які   діють   у   районі   розташування   цього   елемента   (тобто Допор.limДпр.відкр.місц + Дmах рад. зар. відкр. місц).