Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту, страница 3

Дослідження сталості функціонування конкретного об'єкта економіки у найбільш вірогідних для нього надзвичайних ситуаціях про­водиться силами інженерно-технічного персоналу підприємства. Організатором і керівником дослідження є керівник (володар) підприємства (він же - начальник цивільного захисту об'єкта). Весь про­цес дослідження поділяється на три етапи: перший етап — підготовчий; другий етап — оцінка існуючої сталості функціонування об'єкта у найбільш вірогідних для нього надзвичайних ситуаціях; третій етап — розроблення заходів щодо підвищення сталості функціонування об'єкта.

На першому етапі розробляють керівні документи, визначають склад учасників дослідження, організують їх підготовку. До основних керівних документів з організації дослідження належать: наказ керівника (володаря) підприємства; календарний план проведення ос­новних заходів з підготовки до проведення дослідження; план проведен­ня дослідження.

У наказі викладаються: мета та завдання дослідження, термін виконання робіт, склад учасників дослідження із зазначенням назви та персонального складу дослідницьких груп, термін подання звітної документації.

Календарний план проведення основних заходів з підготовки до проведення дослідження визначає: основні заходи та термін їх прове­дення, відповідальних виконавців, сили та засоби, що залучаються для виконання завдань дослідження.

План проведення дослідження визначає основний зміст роботи керівника дослідження та дослідницьких груп (тема, мета, термін прове­дення дослідження, склад дослідницьких груп і зміст їхньої роботи, по­рядок виконання дослідження, терміни подання звітної документації).

Найчастіше утворюються такі дослідницькі групи: група начальника відділу капітального будівництва, група відділу головного енергетика, група відділу головного механіка, група відділу головного технолога, група начальника виробничого відділу, група відділу матеріально-технічного постачання та ін. Крім того, обов'язково створюється група відділу з питань НС і ЦЗН об'єкта, до складу якої входять начальники служб оповіщення та зв'язку, радіаційного та хімічного захисту, сховищ та укриттів, медичної, охорони громадського порядку, матеріально-технічного постачання та ін.

Для узагальнення одержаних результатів і розроблення загальних пропозицій щодо підвищення сталості функціонування об'єкта створюється група керівника дослідження начолі з головним інженером підприємства, до складу якої входять керівники інших дослідницьких груп. Чисельний склад указаних груп може становити 5-10 осіб.

У підготовчий період з керівниками й особовим складом дослідницьких груп проводиться спеціальне заняття, на якому керівник дослідження (він же - начальник цивільного захисту об'єкта) доводить до виконавців план роботи, ставить завдання кожній дослідницькій групі та призначає терміни виконання дослідження (термін проведення дослідження — два-три місяці). Проводиться також навчання фахівців дослідницьких груп.

На другому етапі здійснюється безпосереднє дослідження існуючої сталості функціонування об'єкта економіки в найбільш вірогідних для нього надзвичайних ситуаціях. У процесі цього дослідження визнача­ються умови захисту робітників і службовців від уражальних чинників надзвичайних ситуацій, проводиться оцінка ступеня уразливості елементів виробничого комплексу від впливу первинних і вторинних уражальних чинників, вивчається сталість функціонування систем по­стачання та кооперативних зв'язків з постачальниками і споживачами, виявляються уразливі місця системи управління виробництвом та ін.

Кожна з дослідницьких груп оцінює стійкість роботи тільки підпорядкованих їй елементів виробничого комплексу до впливу кожного з уражальних чинників найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, про­водить необхідні розрахунки, формулює пропозиції з розроблення заходів щодо підвищення сталості роботи зазначених елементів підприємства в надзвичайних ситуаціях. Так, група начальника відділу капітального будівництва на основі аналізу характеристик і стану ви­робничих будівель і споруд об'єкта: визначає ступінь їхньої стійкості до впливу уражальних чинників надзвичайних ситуацій; оцінює розміри можливої шкоди; проводить розрахунок сил і засобів, необхідних для відбудови виробничих будівель і споруд при різних ступенях їх руйну­вання. Крім того, група досліджує і оцінює захисні властивості сховищ та укриттів, визначає кількісні параметри потреби в захисних спорудах на території об'єкта та в заміській зоні, розробляє конкретні заходи щодо підвищення межі фізичної стійкості кожної з будівель і споруд, доцільні терміни їх реалізації.

Група головного енергетика оцінює стійкість систем енергопоста­чання, водопостачання та каналізації, постачання газу й інших видів па­лива, а також визначає можливий характер і масштаби їх руйнування; розробляє конкретні заходи щодо підвищення фізичної стійкості енерге­тичних об'єктів і рекомендує доцільні терміни реалізації цих заходів.

Група головного механіка оцінює існуючу межу фізичної стійкості технологічного обладнання, а також визначає можливі втрати верстатів, приладів і систем автоматичного керування від впливу уражальних чинників; аналізує способи збереження особливо цінного і унікального обладнання; визначає потребу в силах і засобах, терміни й обсяги відновлювальних робіт, можливість створення резерву обладнання та порядок маневрування ним. Група розробляє конкретні заходи щодо підвищення фізичної стійкості конкретних видів обладнання та рекомендує доцільні терміни реалізації цих заходів.

Група головного технолога розробляє спрощену технологію ви­робництва продукції в умовах надзвичайних ситуацій, а також оцінює стійкість технологічного процесу та можливість безаварійної зупинки ви­робництва при загрозі виникнення надзвичайної ситуації; опрацьовує пропозиції щодо підвищення стійкості технологічного процесу, а також стосовно організації виробництва в надзвичайних ситуаціях.