Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИ

До друку і в світ дозволяю

Перший проректор університету                                                         Д.Л.Чередник

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

для студентів спеціальностей: 6.050.100, 7.050.104 - “Фінанси”, 7.050.102 - “Економічна кібернетика”, 7.050.201 - “Менеджмент організацій” ” та 6.050.100, 7.050.107 - “Економіка підприємства”

Усі цитати, цифровий, фактичний Затверджено на засіданні

матеріал та бібліографічні                                    кафедри біржової, страхової

відомості перевірені                                              та банківської справ

                                                                                 Протокол № 15, від 30.08.2004 р.

Укладачі:                                                                        В.Є. Хаустова

О.В. Вінниченко

Відповідальний за випуск                                                  В.І. Успаленко

Харків  2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Харків  2005

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА  ТА  АРХІТЕКТУРИ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

для студентів спеціальностей: 6.050.100, 7.050.104 “Фінанси”,

"Економіка підприємства, 7.050.102 “Економічна кібернетика”, 7.050.201 “Менеджмент організацій” ” та 6.050.100, 7.050.107 “Економіка підприємства”

Затверджено на засіданні

кафедри біржової, страхової

та банківської справ

Протокол № 15 від 20.06.2003 р.

Харків  2005

Гроші та кредит. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальностей: 6.050.100, 7.050.104 - “Фінанси”, 7.050.102 - “Економічна кібернетика”, 7.050.201 - “Менеджмент організацій” та 6.050.100, 7.050.107 - “Економіка підприємства” / Укладачі: В.Є. Хаустова,
О.В. Вінниченко – Харків: ХДТУБА, 2005. – 47 с.

Кафедра біржової, страхової та банківської справ

Рецензент І.В. Аксьонова

Видання призначене для надання допомоги студентам економічних спеціальностей під час виконання практичних завднаь.

Навчальне видання

Гроші та кредит. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу роботи для студентів спеціальностей: 6.050.100, 7.050.104 - “Фінанси”, 7.050.102 - “Економічна кібернетика”, 7.050.201 - “Менеджмент організацій” та 6.050.100, 7.050.107 - “Економіка підприємства”

Укладачі: Хаустова Вікторія Євгенівна

                 Вінниченко Олена Вікторівна

Відповідальний за випуск В.І. Успаленко

Редактор                            В.І. Пуцик

План 2005, поз. 102                  Формат 60х84  1/16.

Підп. до друку                          Обл.-вид. арк.                 Папір друк. №2

Надруковано на ризографі       Умовн. друк. арк.

Тираж 100 прим.                        Зам. №       920              Безкоштовно

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

___________________________________________________________________________________________________________

Підготовлено та надруковано РВВ

Харківського державного технічного університету

будівництва та архітектури


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підвищення ролі грошей і кредиту в економіці України обумовлено розвитком ринкових відносин і поступовим переходом до повноцінної цивілізованої економіки.

Курс "Гроші та кредит" є одним із базових у підготовці спеціалістів-фахівців в галузі економіки та фінансів.

Вивчення навчального курсу "Гроші та кредит" є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів.

Метою і завданням курсу "Гроші та кредит" є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики використання грошей, інших фінансово-кре­дитних інструментів у процесі розподілу і споживання, а також їх впливу на процес відтворення в умовах ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в сучасних умовах.

Предметом вивчення курсу є гроші, їх сутність, функції у ринковій економіці, грошовий обіг і грошові системи, сутність і роль кредиту, кредитна система, грошові і фінансово-кредитні відносини, пов’язані з формуванням та використанням фондів грошових коштів, а також валютні відносини.

Оволодіння теорією грошей і кредиту суспільства є базою до виявлення та пізнання закономірностей становлення грошової та кредитної системи України в умовах становлення ринкових відносин та виходу економіки із стану кризи.

Методологічні вказівки призначені допомогти студентам вивчити теоретичні основи курсу „Гроші та кредит”, а також уяснити прикладний аспект грошових відносин в суспільстві.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Гроші та кредит” розкривають основні теми курсу на прикладі практичних задач, що вирішуються в їх межах. 


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Гроші – це складне економічне явище та важлива економічна категорія, яка сформувалась в процесі розвитку суспільства.

Гроші– особливий товар, що стихійно виділився з товарного світу і виконує роль загального еквівалента.

Еволюція форм грошей походила від повноцінних грошей до неповноцінних, якимись і є сучасні гроші.

Повноціннимиє гроші, реальне вагове наповнення яких відповідає їхньої номінальної вартості. Інакше кажучи, ці гроші мають реальну внутрішню вартість (наприклад, золоті або срібні гроші).

Неповноцінними є гроші, що здобувають свою вартість винятково в процесі звертання. Усі сучасні гроші  є неповноцінними грішми.

На етапі зародження і становлення ринкових відносин гроші були повноцінними та мали власну внутрішню вартість. Сучасні ж гроші є неповноцінними та мають відносну вартість.

Приклади рішення базових задач.

Приклад 1.  У країні на початку 20 століття на виготовлення 50 монет витрати золота 900-ї проби складали 300 г. У 30-х роках  минулого століття з 1 кг золота тієї ж проби виготовлялося монет такої ж номінальної вартості в кількості 410 шт.

Визначити зміни вмісту золота в монеті за цей час і пояснити до чого це призводить. 

Рішення.

  На початку 20 століття витрати золота 900-ї проби на 1 монету складали:

300 г : 50 = 6,0 г

  У 30-х роках витрати золота 900-ї проби на 1 монету складали:

1000 г : 410 = 2,44 г

3) Вміст золота в монеті за цей час зменшився:

     6,0 г : 2,44 г = 2,5 рази.

Похожие материалы

Информация о работе