Методичні рекомендації до підготовки курсової роботи за спеціалізацією

Страницы работы

Содержание работы

1.5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

Курсова робота з спеціалізації є важливою складовою частиною навчання студента.

Мета підготовки курсової роботи полягає в закріпленні, поглибленні та розширенні набутих студентами знань; формуванні у них умінь та навичок самостійного розв'язання проблем, які виникають у сфері оподаткування.

Предмет курсової роботи – аналіз теорії та організації оподаткування, податкового адміністрування та контролю.

Основні завдання підготовки курсової роботи:

опрацювання й узагальнення законодавчих положень, нормативних і інструктивно-методичних матеріалів літературних та інших джерел з обраної теми курсової роботи;

добір, систематизація та аналіз практичних матеріалів з питань за темою досліджень;

розгляд теоретичних і практичних аспектів вирішення проблем за темою курсової роботи;

вироблення напрямів та конкретних заходів щодо розв'язання питань курсової роботи.

Виконана студентом курсова робота має показати його вміння:

використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для розв'язання певної проблеми у сфері оподаткування;

систематизувати, узагальнювати й аналізувати відомості, одержані з літературних, наукових та інших джерел;

аналізувати статистичний матеріал;

використовувати результати виконаного аналізу та узагальнення;

застосовувати економіко-статистичні та економіко-математичні методи для вирішення аналітичних завдань;

самостійно виробляти й обґрунтовувати оптимальний варіант вирішення проблем у сфері оподаткування;

доречно і вміло застосовувати технічні та інші допоміжні засоби при виконанні зазначених завдань.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тематика курсових робіт за спеціалізацією певною мірою кореспонду­ється з тематикою магістерських дипломних робіт. Тема курсової роботи кожного студента спрямована на детальне дослідження та висвітлення одного вуз­лового питання (або декількох питань) із комплексу питань, завбачених темою магістерської дипломної роботи. Тема курсової роботи погоджується й уточнюється з керівником, виходячи з затвердженої теми магістерської дипломної роботи.

Залежно від теми магістерської дипломної роботи та бази практики тематика курсових робіт може бути пов’язана з такими напрямками, як податковий контроль, адміністрування податків або оподаткування суб’єктів підприємництва.

Назва теми курсової роботи повинна відповідати спеціальності, за якою навчається студент, бути чітко сформульованою, професійно й літературно грамотною. Тематика курсових робіт пропонується та затверджується кафедрою оподаткування, але перелік тем може бути доповнений темами, які запропонують самі студенти.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується на основі результатів опрацювання законодавчих актів, директивних, нормативних та інструктивних матеріалів, що стосуються оподаткування; вітчизняної та зарубіжної літератури за спеціальністю.

Структура пояснювальної записки курсової роботи:

1.  Титульний аркуш (додаток А), який виконується за уніфікованою формою з усіма підписами.

2.  Зміст курсової роботи (додаток Б), що містить найменування усіх розділів, пунктів та номери їх початкових сторінок.

3.  Вступ.

4.  Основна частина.

5.  Висновки.

6.  Список використаної літератури.

7.  Додатки.

У вступі подають загальну характеристику курсової роботи, актуальність теми, мету, завдання, предмет і об'єкт дослідження.

Склад і зміст основної частини пояснювальної записки визначаються особливостями теми курсової роботи. Загальними вимогами до них є такі: основна частина пояснювальної записки повинна містити теоретичний, аналітичний матеріал та рекомендації за проблемам, що є предметом роботи.

У теоретичному розділі курсової роботи обґрунтовується база дослідження обраної проблеми, дається огляд літературних та інших джерел за темою, а також нових розробок передового досвіду; розглядаються різні аспекти проблеми у сфері оподаткування. Студентом має бути сформована власна точка зору на існуючу проблему. Результатом теоретичного розділу мають бути сформульовані невирішені в теорії та законодавчо неврегульовані питання.

Аналітичний розділ курсової роботи повинен включати загальну характеристику податкового органу чи підприємства, якісний та кількісний аналіз вирішення досліджуваної задачі. Аналітичний розділ курсової роботи передбачає всебічний розгляд стану досліджуваних питань та зіставлення їх з нормативними умовами, викладеними в законах України, указах Президента України, постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з поставлених питань. Важливим елементом аналізу є зіставлення умов вирішення проблеми, поставленої в курсовій роботі, загалом в Україні і в конкретному податковому органі чи на підприємстві з умовами оподаткування  в інших країнах.

У процесі виконання аналітичного розділу студент повинен не тільки висвітлити, узагальнити, а й критично обміркувати, показати позитивні моменти в зарубіжному досвіді та можливості їх використання в практиці оподаткування в Україні. В процесі виконання аналітичного розділу необхідно всебічно розглянути й оцінити організацію вирішення досліджуваної проблеми в податкових органах чи на підприємстві, діяльність робітників з метою виявлення позитивних моментів та існуючих недоліків.

Похожие материалы

Информация о работе