Тригери, тригерні схеми (RS-тригери. Загальна характеристика тригерних схем. D-тригери. JK-тригери. Т- та ТV-тригери), страница 3

Особливість схемотехніки тригерних схем, порівняно з комбінаційною схемотехнікою, полягає в тому, що їх виходи з’єднані з входами. Ця ситуація часто вимагає застосування допоміжних заходів для протидії електричним перешкодам UП, що виникають на виходах схем. Виникнувши на лініях зв’язку і на відповідних входах тригера, перешкода може викликати зміну його стану. Таким чином, тригер може перетворювати випадкові перешкоди в постійно діючий сигнал. Для виключення подібної ситуації виходи тригера підключаються  до навантаження або лінії зв’язку через буферні елементи, а для підвищення швидкодії цих елементів їх з’єднують також за схемою тригера (рис. 4.11).

В такій схемі на входах буферних елементів DD3, DD4 постійно діє один з потенцій­них сигналів з виходів DD1, DD2. Тому, якщо навіть імпульсна перешкода UП і призведе до тимчасової зміни станів DD3, DD4, то після її зникнення вхідний сигнал поверне мікросхеми до початкового стану.

Незважаючи на простоту, RS-тригери в чистому вигляді не використовуються для збе­реження даних в системах обробки інформації, адже для запису інформації необхідно мати дві послідовності сигналів: спочатку подавати R-сигнали для переведення тригера до нульового стану, а потім інформаційний та синхронізу­ючий – для запису даних.

Вхідні сигнали в залежності від призначення поділяють на: інформаційні, дозволяючі, командні або синхронізуючі.

Відповідно до типів сигналів, поділяють і входи складних схем тригерів, які познача­ють літерами абетки згідно з Табл. 4.6.

Через те, що функціональні властивості тригера залежать від вхідної логіки, назви інформа­ційних входів переносяться на всю схему. Тому, крім RS-тригерів, широке ви­користання знаходять D-, DV-, JK-, T-, TV-тригери, особливості яких розглядаються нижче.

Табл. 4.6

Позначення входу

Призначення

S

Вхід установки тригерів у стан Q = 1

R

Вхід установки тригерів у стан Q = 0

J

Вхід установки JK-тригерів у стан Q = 1

K

Вхід установки JK-тригерів у стан Q = 0

D

Вхід установки D-тригерів у стан Q = 1

T

Тактовий вхід Т-тригерів

V

Підготовчий вхід дозволу прийому інформації

C

Вхід синхронізації. Виконавчий вхід прийому інформації

Незалежно від функціональних властивостей, всі тригери за способом введення ін­формації поділяють на дві групи – асинхронні та синхронні.

Асинхронні тригери, подібно до розгля­нутого вище RS-тригера, змінюють свій стан безпосередньо після зміни інформаційних сигналів.


Для спрацювання синхронних тригерів наявності інформаційних сигналів недостат­ньо. Допоміжно необхідна ще наявність синхроімпульсу (тактового імпульсу) на спеціаль­ному тактовому С-вході (рис. 4.12, а). Тактові імпульси створюються за допомогою тактових генерато­рів і використовуються всією цифровою схемою. В синхронних схемах інформаційні сигнали (тобто дані, що записуються в тригер) готуються і подаються на входи раніше, ніж синхросигнали (рис. 4.12, б). В цьому плані для тригерів характерними є відповідні часові співвідношення, які необхідно витримувати для надійного запису інформації.

В довідковій літературі на будь-який тригер даються два параметри:

·  час затримки розповсюдження сигналу на вмикання tЗ 01 ;

·  час затримки розповсюдження сигналу на вимикання tЗ 10 .

Інтервали tЗ 01 і tЗ 10 – це мінімальні інтервали часу, що визначають мінімальну тривалість вхідних імпульсів, які повинні подаватися на тригер.

При наявності окремих інформаційних входів і входів синхронізації задаються часові параметри окремо для асинхронних входів установки  і збросу  і окремо по входу синхронізації С. Час затримки по входах J, K, D не задається, оскільки вважається, що інформація на них повинна бути попередньо підготовлена.

Для синхронних тригерів часові інтервали характеризуються ще двома параметрами, які є характерними не тільки для тригерних схем.

Перший з них – час підготовки tП (в англомовній літературі – Setup time, позначається як tSU). Це мінімальний інтервал часу, протягом якого інформаційний сигнал на вході тригера повинен залишатися незмінним до подачі синхросигналу. За цей час всі перехідні процеси установлення інформаційного сигналу повинні завершитися.

Другий часовий параметр – час затримки (підтримки) tЗ (в англомовній літературі – Hold time, tH). Це мінімальний інтервал часу з моменту подачі синхросигналу, протягом якого інформаційний сигнал повинен залишатися незмінним. Цей інтервал часу тісно пов’язаний з вищезгаданими інтервалами часу tЗ 01 і tЗ 10, оскільки необхідно, щоб виконувалися наступні нерівності:

tЗ > tЗ 01;       tЗ > tЗ 01 .

(4.5)

В окремих випадках в синхронних цифрових схемах використовуються дві зміщені в часі послідовності синхро­імпульсів.

На рис. 4.12, а наведена одна з найпростіших схем синхронного RS-тригера, виконаного на логічних елементах 2I-НІ (наприклад, з використанням однієї мікросхеми 4(-НІ) К1533ЛАЗ (відповідні аналоги провідних західних фірм-виробників – 7400PC, CDB400E, D100D, MH7400, SN7400N)). Вузол синхронізації зібраний на елементах DD1, DD2. При відсутності синхронізуючого сигналу (С= 0) тригер відключається від R-, S- входів і знаходиться в режимі збереження інформації. При С= 1 схема стає звичайним асинхронним RS-тригером, і зміна інформації на R-, S- входах викликатиме зміну його стану.

В [Пух.] та ряді інших джерел такі тригери називаються R-S-L тригерами, де L = C. Цей вхід використовується для забезпечення завантаження тригера (LLoad). Алгоритм його роботи:

;   .

Друга умова визначає, що   подавати заборонено. Схема тригера відповідає рис. 4.12, а.

RS-тригер є здебільшого лише елементом пам’яті для різних типів тригерних систем. Головна ж роль у формуванні властивостей системи належить схемі керування, яка перетворює вхідні сигнали х0 хn, С0 Сn в сигнали керування елементом пам’яті.