Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 62


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.  Рад Б.Я., Яковлев С.А. Моделювання систем. Практикум: Навчальний посібник для вузів - М.: Высш. шк., 1999. - 224с.: іл.

2.  Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченко Ю.Б. Практичне моделювання динамічних систем - Спб.: БХВ - Петербург, 2002. - 464с.: іл.

3.  Горбачев В.А. Технологии моделирования систем.: Учебное пособие.- Харьков.: "Компания СМИТ" 2006. - 162 с.

4.  Шрайбер Т. Дж., Моделювання на GPSS /Пер. с англ. - М.: Машинобудування, 1980. - 592 с.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з курсу

"Моделювання СИСТЕМ" для студентів напряму

6.091 “Комп'ютерна інженерія”

Упорядники:      Горбачов Валерій Олександрович

Іванісенко Ігор Миколайович

Островерха Наталя Миколаївна

Відповідальний випусковий О.Г. Руденко

                                Редактор

                                Коректор

План 2008, поз. ___

Підп. до друку    Формат 60Х84/16 Папір друк.

Умов. друк. арк. Облік. Вид. Арк. Тираж прим.

Зам. №                   Ціна договірна.

______________________________________________

ХНУРЕ. Україна. 61166 Харків, пр. Леніна 14

Надруковано в учбово-виробничому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166 Харків, пр. Леніна 14