Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 20

-  про що свідчить зміна часу обертання ліквідних активів, чому вона відбулася і як впливає на фінансовий стан підприємства;

-  чи є підприємство платоспроможнім і ліквідним на початок на та кінець року, обґрунтувати.

Таблиця 5.8 - Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства

 

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

1.Господарчі засоби підприємства (активи), тис.грн.

2.Оборотні засоби, тис.грн., в т.ч.

     а) грошові кошти і вкладення

     б) розрахунки з дебіторами

     в) запаси і витрати

     г) з них: виробничі запаси

3.Позикові джерела коштів, тис.грн., в т.ч.:

     а) довгострокові

     б) короткострокові

     в) кредиторська заборгованість

4.Всього короткострокових зобов`язань

5.Коефіціент покриття, разів

6. Уточнений коефіціент покриття, разів

7.Коефіціент ліквідності, разів

8.Коефіціент абсолютної ліквідності, разів

9.Коефіціент матеріального покриття, разів

10. Одноденні витрати, тис.грн.

11.Час обертання ліквідних активів, днів

5.6 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Основними результатами діяльності підприємства є суми отриманого доходу і прибутку.

Рентабельність – це показник прибутковість, у відношенні до витрачених засобів, фінансових ресурсів, або виробленої продукції.

З метою аналізу розраховується декілька показників рентабельності

  1. Рентабельність усіх ресурсів: відношення балансового прибутку до загальної суми джерел засобів підприємства.

 2. Рентабельність власних ресурсів: відношення балансового прибутку до джерел власних засобів підприємства.

 3.  Рентабельність довгострокових ресурсів: відношення балансового прибутку до загальної суми джерел власних засобів та довгострокових кредитів і позик.

4. Рентабельність продукції: відношення балансового прибутку до собівартості реалізованої продукції.

5. Рентабельність активів: відношення балансового прибутку до загальної суми господарських засобів підприємства (активів підприємства).

6. Рентабельність основних засобів (фондовіддача по прибутку): відношення балансового прибутку до основних засобів підприємства.

Розміри прибутку з 1 грн активів підприємства або з 1 грн фінансових ресурсів, тотожні і виражають рентабельність роботи підприємства в цілому.

В процесі аналізу необхідно охарактеризувати фінансові результати підприємства, їх величину і причини зміни рентабельності підприємства.

Для оцінки фінансових результатів та їх зміни протягом звітного періоду складається табл. 5.9.

У висновку до табл. 5.9 відповісти на наступні питання:

-  як змінилася рентабельність підприємства і продукції, під впливом яких чинників;

-  як змінилися показники рентабельності власних і довгострокових ресурсів, якими факторами обумовлені ці зміни;

-  про що свідчить змінення фондовіддачі і чим воно було викликане.