Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 6

8.  Умова перпендикулярності  двох прямих у просторі.

9.  Умова паралельності прямої у просторі та площині.

10.  Умова перпендикулярності  прямої у просторі та площині.

11.  Наведіть приклад площини, яка проходить через початок координат.

12.  Рівняння сфери.

13.  Рівняння площини, яка проходить через задану точку та має заданий вектор нормалі.

14.  Загальне рівняння площини. Який сенс коефіцієнтів при x, у, z?

15.  Рівняння площини, яка проходить через три задані точки, що не лежать на одній прямій.

16.  Навести приклад рівняння площини, яка паралельна осі ОХ.

17.  Навести приклад рівняння площини, яка паралельна осі ОУ

18.  Написати формулу для обчислення кута між двома площинами. Як умова паралельності двох площин? Перпендикулярності двох площин?

19.  Написати канонічне рівняння прямої в просторі.

20.  Написати формулу для знаходження відстані від точки до площини.

Результат виконання роботи: конспект, виконання домашнього завдання.

Форма контролю: перевірка конспекту,усне опитування, обговорення питань, тестування, контрольна робота за модулем 2.

Модуль 3

Розділ 6. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ГРАНИЦЬ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ І БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

Тема 1.13. Функція однієї змінної

1.  Поняття функції однієї змінної, її область визначення та область значень.

2.  Способи задання функції.

3.  Інтерпретація функції однієї змінної в економіці.

4.   Властивості функції: парність і непарність, монотонність, обмеженість, періодичність.

5.  Основні елементарні функції, їх графіки і властивості.

6.  Перетворення графіків основних елементарних функцій.

7.  Явна і неявна функції, обернена функція, складена функція.

8.  Класифікація функцій: алгебраїчні і трансцендентні функції.

9.  Застосування функціональної залежності в економіці.

Література:

[1], т. І, с.174-180.

[3], с. 177-185.

Задачі, рекомендовані до розв’язання:

[3], с.185, № 4.5-4.8.

Питання для самоконтролю

1.  Дайте визначення функції. Що називається областю визначення функції?

2.  Яка функція називається парною? непарної? Приведіть приклади.

3.  Яка функція називається періодичною? Приведіть приклади.

4.  Яка функція називається складною? Приведіть приклади.

5.  Яка функція називається елементарною? Приведіть приклади.

6.  Дайте визначення границі функції. Приведіть приклади.

7.  Яка величина називається нескінченно малою? Її основні властивості.

8.  Яка величина називається нескінченно великою? Її зв'язок з нескінченно малою.

9.  Сформулюйте визначення безперервності функції в точці і на відрізку. Які точки називаються точками розриву функції?

10.Сформулюйте теорему про область безперервності елементарних функцій.

11.Сформулюйте основні властивості функцій, безперервних на відрізку, і дайте геометричне тлумачення цим властивостямНаведіть приклад парної степеневої функції.

12.Наведіть приклад непарної степеневої функції.

13.Наведіть приклад парної тригонометричної функції.

14.Наведіть приклад непарної тригонометричної функції.

15.Наведіть приклад зростаючої логарифмічної функції.

16.Наведіть приклад зростаючої степеневої функції.

17.Наведіть приклад зростаючої показникової функції.

18.Наведіть приклад спадної логарифмічної функції.

19.Наведіть приклад спадної степеневої функції.

20.Наведіть приклад спадної показникової функції.

21.Схематичний графік функції y=5x.

22.Схематичний графік функції y=log3x.

23.Схематичний графік функції y=(0,3)x.

24.Наведіть приклад основної елементарної функції, область визначення якої

25.D(y)=(-∞; +∞).

26.Наведіть приклад основної елементарної функції, область визначення якої

27.D(y)=(0; +∞).

28.Наведіть приклад основної елементарної функції, область визначення якої

29.D(y)=[0; +∞).

30.Наведіть приклад основної елементарної функції, множина значень якої

31.Е(y)=[-1; 1].

32.Наведіть приклад основної елементарної функції, множина значень якої

33.Е(y)= (0; +∞).

34.Наведіть приклад основної елементарної функції, множина значень якої