Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Вища математика" (частина І), страница 7

35.Е(y)= (-∞; +∞).

36.Наведіть приклад основної елементарної функції, множина значень якої

37.Е(y)= [0; +∞).

Результат виконання роботи: конспект, виконання домашнього завдання.

Форма контролю: перевірка конспекту,усне опитування, обговорення питань, тестування, самостійна робота, складання, аналіз та обговорення практико-орієнтованих задач.

Тема 1.14. Границя функції однієї змінної

1.  Числова послідовність як функція натурального аргументу та її границя.

2.  Границя функції у безмежності і в точці.

3.  Односторонні границі функції в точці

4.  Нескінченно малі величини, їх властивості та класифікація.

5.  Зв'язок нескінченно малої величини та границі функції.

6.  Нескінченно великі величини, їх властивості та зв'язок з нескінченно малими величинами.

7.  Єдиність границі функції.

8.  Границя суми, різниці, добутку і частки функцій.

9.  Невизначеності типів

10. Найпростіші ознаки існування границі функції.

11. Перша визначна границя.

12.Друга визначна границя. Невизначеності типів

Тема 1.15. Неперервність функції  однієї змінної

1.  Поняття неперервності функції в точці і на проміжку.

2.  Одностороння неперервність функції в точці і на кінцях проміжка.

3.  Приріст функції і друге визначення неперервності функції.

4.  Економічне тлумачення приросту функції.

5.  Неперервність елементарних функцій.

6.  Властивості неперервних функцій в точці і на проміжку.

7.   Точки розриву функції та їх класифікація.

Література:

[1], т. І, с.180-194.

[2], с.337-360.

[3], с.186-214.

Задачі, рекомендовані до розв’язання:

[3], с.214-216, № 5.4-5.44.

Питання для самоконтролю

1.  Поняття границі функції та основні теореми про границі.

2.  Поняття неперервності функції в точці та в області.

3.  Властивості неперервних функцій в точці та в області.

4.  Наведіть означення нескінченно малої величини.

5.  Наведіть означення нескінченно великої величини.

6.  Наведіть означення границі функції.

7.  Наведіть означення еквівалентних нескінченно малих величин.

8.  Сформулюйте першу особливу границю.

9.   Сформулюйте другу особливу границю.

10.Наведіть наслідок першої особливої границі, який містить функцію cosx.

11.Наведіть наслідок другої особливої границі, який містить функцію аx.

12.Заповнити пропущене місце: .

13.Заповнити пропущене місце: .

14.Заповнити пропущене місце: .

15.Заповнити пропущене місце: .

16.Надати відповідь:         

17.Надати відповідь, не виконуючи розрахунків:  

Результат виконання роботи: конспект, виконання домашнього завдання.

Форма контролю: перевірка конспекту,усне опитування, обговорення питань, тестування, контрольна робота за модулем № 3, складання, аналіз та обговорення практико-орієнтованих задач.

Тема 1.16. Функція кількох змінних

1.  Поняття функції двох і більшого числа змінних та їх інтерпретація в економічній теорії.

2.  Область визначення та область значень функції, графічне зображення функцій.

3.  Лінії рівня функції двох змінних та їх економічне тлумачення.

4.  Поняття границі функції та основні теореми про границі.

5.  Поняття неперервності функції в точці та в області.

6.  Властивості неперервних функцій в точці та в області. Поняття функції комплексної змінної. Виробничі функції багатьох змінних.

Розділ 7. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ТА КІЛЬКОХ ЗМІННИХ

Тема 1.17. Похідна функції однієї змінної, її практичний зміст і правила диференціювання

1.  Поняття похідної функції та її геометричний, фізичний і економічний зміст.

2.   Зв'язок між диференційованістю і неперервністю функції.

3.  Таблиця похідних.

4.  Похідна суми, різниці, частки і добутку функцій.

5.  Похідна складеної функції.

6.  Похідна неявної функції.

7.  Диференціал функції.

8.  Похідні та диференціали вищих порядків.

9.  Формула Тейлора.

10.Правило Лопіталя.

Тема 1.18. Частинні похідні і повний диференціал функції кількох змінних